Τμήματα Ενηλίκων

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στὴν Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ ἡ διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἀρχίζει ἁπλᾶ, μεθοδικὰ καὶ ἀβίαστα. Ἡ γραμματική, τὸ συντακτικό, τὸ λεξιλόγιο ἀναλύονται – ὅσο χρειάζεται – γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ μηχανισμοῦ τῆς γλώσσας, κι ὄχι ὡς αὐτοσκοπός. Τὰ γραμματικὰ καὶ συντακτικὰ φαινόμενα διδάσκονται μόνον γιὰ νὰ διευκολυνθεῖ ἡ ἐπαφὴ μὲ τὸ κείμενο καὶ νὰ ξεπερασθοῦν οἱ ἀρχικὲς γλωσσικὲς δυσκολίες. Βασικὴ διδακτικὴ ἀπαίτηση παραμένει ἡ ἀναγνώριση τῆς κοινῆς ρίζας καὶ τῶν διαχρονικῶν γλωσσικῶν στοιχείων. Ἡ ἐνασχόληση μὲ τὴν ἐτυμολογία καὶ τὰ παράγωγα, ἡ ἀνίχνευση τῶν ἑλληνικῶν λέξεων στὰ διάφορα λεξιλόγια, οἱ λεπτὲς ἐννοιολογικὲς ἀποχρώσεις συνώνυμων λέξεων καὶ ἡ ἐμπεριστατωμένη μελέτη τους ἀποτελοῦν τὸ κύριο διδακτικὸ μέλημα.

Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη τῆς Ἀκουστικο – Ψυχο – Φωνολογίας (Tomatis) δέχεται ὅτι γιὰ νὰ ἀφομοιώσει κανεὶς μία γλῶσσα πρέπει πρῶτα νὰ ἀρχίζει νὰ ἀφομοιώνει τὰ ἀκούσματα, τὴ μουσικὴ αὐτῆς τῆς γλώσσας, τὸ πῶς ἐκφράζεται, πῶς τονίζει τὸν λόγο, τὸ πῶς ἠχεῖ. Τὸ νόημα ἀκολουθεῖ σχεδὸν αὐτομάτως. Μὲ βάση αὐτὲς τίς ἀρχὲς ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα δὲν διδάσκεται ὡς «νεκρὴ» γλῶσσα, ἀλλὰ ὡς ἰδιαίτερη μορφὴ τῆς ἑνιαίας ἑλληνικῆς γλώσσας. Τὰ κείμενα πρὸς διδασκαλία ἐπιλέγονται μὲ μεγάλη προσοχή, ὥστε νὰ εἶναι εὐκολονόητα, ἀπαγγέλλονται ὡς δρώμενο, βιώνονται καὶ κατανοοῦνται ἀπὸ τὸν μαθητή. Ὅ,τι χρειάζεται νὰ τονισθεῖ, ἀναπτύσσεται καὶ ἀναλύεται ἰδιαιτέρως, γιὰ παράδειγμα οἱ δασυνόμενες λέξεις, οἱ κανόνες τονισμοῦ, ἡ βαθύτερη ἔννοια καὶ ἡ σημασία τῶν Ἐγκλίσεων, οἱ χρόνοι καὶ οἱ κλίσεις· πάντα σὲ συνάρτηση μὲ τὸ πῶς λειτουργοῦν μέσα στὸ ἀρχαῖο κείμενο ἀφ’ ἑνὸς ἀναδεικνύοντας τὸ ἰδιαίτερο νόημά του, ἀφ’ ἑτέρου μὲ τὸ πῶς μποροῦν νὰ ἐνταχθοῦν στὴ σύγχρονη μορφὴ τῆς γλώσσας, χωρὶς ὡστόσο νὰ παρασυρόμαστε σὲ λεκτικὲς ὑπερβολές.

Γιὰ κάθε ἔτος σπουδῶν ὑπάρχει ξεχωριστὸ βιβλίο καὶ παράλληλο συμπληρωματικὸ ἐγχειρίδιο πρὸς διευκόλυνση τῆς μελέτης στὸ σπίτι. Στὸ βιβλίο του Α’ ἔτους, ὁ σπουδαστὴς ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γραμματεία, ἐξετάζοντας σὲ κάθε μάθημα ἕναν μεγάλο κλασσικὸ συγγραφέα. Στὸ βιβλίο τοῦ Β΄ ἔτους ἐξετάζονται θεματικὲς ἑνότητες (π.χ. Μηδικοὶ Πόλεμοι, Ἐπιγράμματα, Ἰατρική, Μουσική, Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες), ἐνῶ στὸ βιβλίο τοῦ Γ’ ἔτους οἱ μαθητὲς ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ κείμενα, τὰ ὁποῖα συνήθως χαρακτηρίζονται ὡς «δύσκολα», ἀπὸ τὴν ὁμηρική, κλασσικὴ καὶ ἑλληνιστικὴ περίοδο. Ἐδῶ, σὲ κάθε ἑνότητα τοῦ βιβλίου, μὲ συγκεκριμένη ἐπιλογὴ στίχων ἀπὸ ὅλες τίς ραψωδίες, διδάσκονται τὴν Ἰλιάδα τοῦ Ὁμήρου (μὲ τὴν γλῶσσα τοῦ ὁποίου σταδιακὰ ἔχουν ἀρχίσει νὰ ἐξοικειώνονται ἤδη ἀπὸ τὸ Ἀ΄ ἔτος καὶ στὸν ὁποῖο ἐξετάζονται γραπτῶς στὸ τέλος τοῦ τριετοῦς κύκλου σπουδῶν, προκειμένου νὰ πιστοποιηθεῖ ἡ ἐπιτυχὴς φοίτησή τους στὴ Σχολή).

Ὅλα τὰ τμήματα ἐνηλίκων, προβάλλονται ἀπευθείας μέσῳ τοῦ διαδικτύου στοὺς ἐγγεγραμμένους μαθητές, καθιστῶντας τὴν διαρκῆ παρακολούθηση
ἀκόμη πιὸ εὔκολη καὶ τὴν ἐπαφὴ μὲ τὸ μάθημα ἀκόμη πιὸ οὐσιαστική, ἀφοῦ μπορεῖ κάποιος νὰ ἀνατρέξει στὸ μάθημα ὅποτε θελήσει.

Μὲ τὴν Εὐμορφία Καπόλου (Α’ ἔτος, Β’ ἔτος και Γ’ ἔτος). 

Δεῖτε ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα

 

Διαθέσιμο καὶ μέσῳ διαδικτύου.

ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

῎Ολβιος, ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν

Εὐτυχὴς ὅποιος γνωρίζει τὴν Ἱστορία, μᾶς λέει ὁ Εὐριπίδης. Στὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας γίνεται μιὰ πλήρης ἐξιστόρηση τῶν γεγονότων τῆς γενέσεως, τῆς ἀκμῆς καὶ τῆς παρακμῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ἀπὸ τὴν ἀρχή, παράλληλα μὲ τὴν γένεση τῆς Ρώμης ποὺ τελικά, κατέκτησε τὸν κόσμο. Ἀπὸ τοὺς Φαραώ, τὴν Δυναστεία τῶν Ἀχαιμενιδῶν, τὴν Ἀθηναϊκὴ Δημοκρατία, τὴν Σπάρτη, τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο, μέχρι τὸν Ἰούλιο Καίσαρα καὶ τὴν πτώση τῆς Ρώμης.

Μία συνολικὴ ἐπισκόπηση τῆς Ἀρχαίας Ἱστορίας ἀπὸ τοὺς ἀρχαϊκοὺς χρόνους καὶ τὴν γέννηση τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου, ἕως τὴν Ἀρχαία Ρώμη.

Ἀπευθύνεται σὲ ὁποιονδήποτε θέλει νὰ καταλάβει το πῶς λειτουργεῖ ὁ ἱστορικὸς χρόνος καὶ πῶς διαμορφώνονται μέχρι καὶ σήμερα οἱ ἐξελίξεις.

Μὲ τὸν Ἄδωνι Γεωργιάδη

Δεῖτε ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα

 

Διαθέσιμο μόνον μέσω διαδικτύου.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ

Ἔτυμος (ἀληθινός) + λέγω

Ἐτυμολογία: Ὁ ἀληθινὸς λόγος, ἡ ἀλήθεια μέσα στὶς λέξεις

Ἡ Ἐτυμολογία ἐνεργοποιεῖ τὴν ἀγχίνοια ὅλων καὶ βοηθᾶ στὴν ὀρθότερη ἀντίληψη τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ λόγου καὶ πολιτισμοῦ. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἡ κατανόηση τῶν ἀρχαίων κειμένων γίνεται ἁπλούστερη καὶ πληρέστερη.

Μέσῳ τῶν κανόνων τῆς Ἐτυμολογίας ἀποδεικνύεται πὼς λέξεις ἀπὸ τὰ ἔπη τοῦ Ὁμήρου καὶ τοῦ Ἡσιόδου, ἀπὸ τίς τραγωδίες τοῦ Αἰσχύλου καὶ τίς κωμωδίες τοῦ Ἀριστοφάνους, ἐν ὀλίγοις ἀπὸ ὅλη τὴν ἑλληνικὴ γραμματεία, ἔχουν σχέση μὲ λέξεις ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὸν λόγο ἀκόμη καὶ σήμερα.

Ἔτσι γίνεται ἀπολύτως κατανοητὸ πὼς ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα εἶναι ἑνιαία καὶ ἀδιαίρετη.

Δεῖτε ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα

 

Διαθέσιμο μόνον μέσω διαδικτύου.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ἕνας κύκλος τεσσάρων διαλέξεων γιὰ τὰ πολιτικὰ γεγονότα ποὺ σημάδεψαν τὴν σύγχρονη ἑλληνικὴ ἱστορία, ἀπὸ τὸν Ἐμφύλιο ἕως τὸ Σήμερα.

Ἱστορία – Ἰδεολογία σήμερα.

Θέμα ἑκάστης διαλέξεως:

• Ἡ ἐργαλειοποίηση τῆς Ἱστορίας ἀπὸ τὴν Ἀριστερά – ἀποσιώπηση, παραχάραξη, θυματοποίηση. Ἡ Ἱστορία ὡς ὄχημα γιὰ τὴν ἰδεολογικὴ ἡγεμονία. Ἰδεολογικὴ τρομοκρατία, ἡ ἄλλη ὄψη τῆς ἡγεμονίας. Ὁ ρόλος τῶν φιλελεύθερων διανοουμένων. Ἀναδρομή – μῦθοι τῆς Ἀριστερᾶς.

• Ἡ δικαίωση τῶν στρατηγικῶν ἐπιλογῶν τῆς φιλελεύθερης παράταξης. 1949, ΝΑΤΟ, σύνδεση μὲ ΕΟΚ, ἀντιδικτατορικὸς ἀγῶνας, ἀποκατάσταση δημοκρατίας, ἔνταξη στὴν ΕΟΚ, 1989.

• Ριζοσπαστικὴ Ἀριστερὰ καὶ φιλελεύθερη δημοκρατία. Διάκριση τῶν ἐξουσιῶν, νέος ἄνθρωπος, ἱστορικὸ ὑποκείμενο, ναζισμός-κομμουνισμός, ἀνοικτή – κλειστὴ κοινωνία. Ἀριστερὰ καὶ ἐξουσία. Ἀνάδυση στὴν Εὐρώπη τῆς ἀντισυστημικῆς Δεξιᾶς. Τὰ αἴτια. Μεταναστευτικό.

• Ποῦ βρισκόμαστε σήμερα. Γιατί ἡ Ἑλλάδα ἀποτελεῖ μιὰ παγκόσμια ἰδιαιτερότητα. Κινδυνεύουν οἱ δημοκρατικοὶ θεσμοί; Ὑπάρχουν ἢ δὲν ὑπάρχουν διαχωριστικὲς γραμμές; Ἡ ἀναθεώρηση τῆς Ἱστορίας, ὅπλο στὴν μάχη κατὰ τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ.

Μὲ τὸν Σάκη Μουμτζή.

Δεῖτε ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα

Διαθέσιμο μόνον μέσω διαδικτύου.

ΑΛΤΑΝΗ – ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ

Μία πρωτότυπη σειρὰ διαλέξεων Φιλοσοφίας μὲ θέμα τὴν Ψυχὴ καὶ τοὺς συσχετισμοὺς Μυθολογίας – Ἀστρονομίας.

1η διάλεξις: Περὶ Ψυχῆς

• Ἡ φιλοσοφικὴ ἀνάπτυξη τῆς Ψυχῆς στὸν Πλάτωνα.
• Φύση καὶ ἰδιότητες τῆς Ψυχῆς.
• Ἡ Ψυχὴ σὲ συσχετισμὸ μὲ τὴν Ἀρετή.
• Ἡ τριμέρεια τῆς Ψυχῆς στὸν Πλάτωνα
• Ἡ τριμέρεια τῆς Ψυχῆς στὸν Ὅμηρο.

2η διάλεξις: Μυθολογία

• Χείρων Κένταυρος.
• Ὁ συμβολισμὸς τοῦ Κενταύρου.
• Ἡ ἱστορία τοῦ Κενταύρου Χείρωνος.
• Τὸ προγεννητικὸ τραῦμα.

3η διάλεξις: Ἀστρονομία

• Ἐπίδαυρος [Δρᾶ ἐπὶ τῆς αὔρας Ψυχῆς].
• Περιγραφὴ κατόψεως τοῦ μνημείου τῆς Θόλου.
• Ἠλιοκεντρισμὸς ἐπὶ τῆς κατόψεως.
• Ἑρμηνεία τῶν ὀνομάτων τῶν θεῶν πλανητῶν τοῦ πλανητικοῦ συστήματος.
• Οἰκογένεια, τὸ μήνυμα τῆς Θόλου στὴν ἀνθρωπότητα.

4η διάλεξις: Θεραπεία

• Ἡ θέση τῆς Γῆς μεταξὺ τῶν πλανητῶν
• Τὸ ἥμισυ τοῦ ρόμβου τῆς ἐπὶ τῆς κατόψεως τῆς Θόλου
• Συσχετισμὸς τοῦ ψυχικοῦ τραύματος:
    α) στὴν Μυθολογία [Χείρων Κένταυρος, ἐγκατάλειψη τέκνου ἀπὸ γονεῖς]
    β) στὴν Ἀστρονομία [Πλανητικὸ Σύστημα, ὁ ἀκρωτηριασμὸς τοῦ ρόμβου
    τὴς Γῆς, συμβολικὴ ἐγκατάλειψη τέκνου ἀπὸ γονεῖς.]
• Οἱ θεράποντες ἰατροὶ τῆς Ἐπιδαύρου, ὁ θεὸς Ἀπόλλων καὶ ὁ υἱὸς Ἀσκληπιός, ἀναλαμβάνουν τὴν θεραπεία: Τῶν τραυματισμένων ψυχῶν, ὁ Ἀπόλλων καὶ τῶν ἀσθενούντων σωμάτων, ὁ Ἀσκληπιός.

5η διάλεξις: Ὁ Ἠλιοκεντρισμὸς ἐπὶ τῆς κατόψεως τῆς Θόλου τῆς Ἐπιδαύρου, ὅπου ἐμφανίζεται συμβολικὰ τὸ τραῦμα τῆς ψυχῆς τοῦ Χείρωνος Κενταύρου, σχεδιαστικά, μὲ ἀστρονομικὴ διάταξη στὴν κάτοψη τῆς Θόλου.

Ἀνακεφαλαίωσις τῶν προηγουμένων διαλέξεων.

Μὲ τὴν Ἀλτάνη

Δεῖτε ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα

Διαθέσιμο μόνον μέσω διαδικτύου.

Εὖ ζῆν | Στωική Φιλοσοφία

Ἡ διαχείρισις τῶν ἀρνητικῶν καὶ τῶν θετικῶν συναισθημάτων σύμφωνα μὲ τὴν στωικὴ φιλοσοφία . Πῶς νὰ διαχειριστεῖτε τὰ ἀρνητικὰ συναισθήματα καὶ νὰ ἀφυπνίσετε τὸν  ἀληθινό, δημιουργικὸ ἑαυτό σας. Πῶς νὰ ἀπογειώσετε  τὴν ἀποφασιστικότητα καὶ τὴν αὐτοπεποίθησή σας.

Μὲ τὸν Λεωνίδα Γεωργιάδη.

Δεῖτε περισσότερα ἐδῶ

Διαθέσιμο καὶ μέσῳ διαδικτύου.

Ο ΗΓΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Μαθήματα ἡγεσίας, ἀπὸ τὸν καλύτερο manager τῆς ἱστορίας. Πώς νά διοικεῖτε ἕναν ὀργανισμὸ καὶ νὰ διαχειρίζεστε ὀποιοδήποτε δύσκολο πρόβλημα μέσα ἀπὸ τὸν τρόπο σκέψης τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς Ἀριστοτελικῆς Φιλοσοφίας μέσα ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.  

Μὲ τὸν Λεωνίδα Γεωργιάδη.

Δεῖτε περισσότερα ἐδῶ

Διαθέσιμο καὶ μέσῳ διαδικτύου.

ΗΣΙΟΔΟΣ: ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ

Θέλοντας νὰ μᾶς διδάξει ὁ ποιητὴς Ἡσίοδος τὸν μῦθο «τοῦ ἱέρακος καὶ τῆς ἀηδόνος» που αφορά “Τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου” … «Εἶπε τὸ γεράκι στὸ μικρὸ ἀηδόνι, ἀφ΄ οὗ τὸ ἅρπαξε μὲ τὰ γαμψά του νύχια καὶ τὸ ἀνέβαζε ψηλὰ στὰ σύννεφα, καθὼς ἐκεῖνο οἰκτρὰ θρηνοῦσε: Γιατὶ κλαῖς; Τώρα πιὰ σὲ κρατάει ἕνας πολὺ δυνατότερος ἀπὸ ἐσένα. Ἐσὺ λοιπόν, τί κι ἂν κελαηδεῖς γλυκά, θὰ πηγαίνεις ἐκεῖ ποὺ θὰ σὲ ὁδηγῶ ἐγώ. Κι ἂν θέλω, θὰ σὲ κάνω δεῖπνο μου. Κι ἂν δὲν θέλω, θὰ σὲ ἀφήσω. Γιατὶ εἶναι ἀνόητος ὅποιος θέλει νὰ τὰ βάζει μὲ τοὺς πιὸ δυνατούς. Καὶ δὲν κερδίζει, ἀλλὰ καὶ περισσότερους πόνους προκαλεῖ στὸν ἑαυτό του.»…» αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα σὲ ἕνα πακέτο 15 μαθημάτων. θέλοντας νὰ μᾶς διδάξει ὁ ποιητὴς Ἡσίοδος εἶπε τὸν μῦθο «τοῦ ἱέρακος καὶ τῆς ἀηδόνος». «Εἶπε τὸ γεράκι στὸ μικρὸ ἀηδόνι, ἀφ΄ οὗ τὸ ἅρπαξε μὲ τὰ γαμψά του νύχια καὶ τὸ ἀνέβαζε ψηλὰ στὰ σύννεφα, καθὼς ἐκεῖνο οἰκτρὰ θρηνοῦσε.

Δεῖτε περισσότερα ἐδῶ

Μὲ τὴν Εὐμορφία Καπόλου

Διαθέσιμο μόνον μέσῳ διαδικτύου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

Ὁ νέος αὐτὸς κύκλος μαθημάτων  απευθύνεται σε ὅλους ἐσᾶς τοὺς μικροὺς ἀλλὰ καὶ μεγάλους “μαθητὲς” ποὺ ἐπιθυμεῖτε νὰ περιπλανηθεῖτε στὰ ὄμορφα μονοπάτια τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Μυθολογίας.

Ὀκτὼ μαθήματα, ὀκτὼ ἐπιλεγμένα θέματα τὰ ὁποῖα παρουσιάζονται μὲ τρόπο ἁπλὸ καὶ κατανοητό.

Μέ την Σόνια Σιούτη

Δεῖτε περισσότερα ἐδῶ

Διαθέσιμο μόνον μέσῳ διαδικτύου.

Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Τὸ μάθημα αὐτὸ ἀπευθύνεται σὲ ὅποιον ἀγαπᾶ τὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ τὴ Μυθολογία ἀλλὰ συγχρόνως θὰ ἤθελε νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν συναρπαστικὸ κόσμο τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, μὲ τρόπο εὔληπτο καὶ κατανοητό. Ἡ προσέγγιση σὲ κάθε μῦθο εἶναι ἁπλῆ καὶ ἀναλυτική,ἀναλυτικῆ ὥστε ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐνήλικες, νὰ μποροῦν ἄνετα νὰ παρακολουθήσουν τὸ μάθημα καὶ μαθητὲς Λυκείου. Τὸ κάθε μάθημα ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο μέρη, στὸ πρῶτο γίνεται ἡ περιγραφὴ τοῦ μύθου, ἐνῶ στὸ δεύτερο ἡ ἑρμηνεία του.

Οἱ μῦθοι περιπλέκονται περίτεχνα μὲ τὰ πιὸ σημαντικὰ φιλοσοφικὰ κείμενα τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας.

Μέ την Σόνια Σιούτη

Δεῖτε περισσότερα ἐδῶ

Διαθέσιμο μόνον μέσῳ διαδικτύου.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ἡ πιὸ ἄγνωστη ἀλλὰ καὶ κρίσιμη περίοδος τῆς Ἱστορίας μας, ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Νέας Ρώμης, ἕως τὴν Ἅλωση τοῦ 1453.

Ἡ ἐπικράτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ εἰσβολὴ τῶν Βαρβάρων, ἡ πτώση τῆς Δύσεως καὶ ἡ ἐθνογένεση τῶν κρατῶν τῆς Εὐρώπης.

Τὸ Ἰσλὰμ καὶ ἡ Πτώση τῆς Ἑλληνικῆς Αὐτοκρατορίας. Μὲ ἱστορικὲς παραπομπές, χάρτες καὶ τὴν ἐπίδραση τῶν ἱστορικῶν αὐτῶν γεγονότων, στὴ σημερινὴ ἐποχή.

Με τον Ἄδωνι Γεωργιάδη

Δεῖτε ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα

Διαθέσιμο μόνον μέσω διαδικτύου.

Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ

Ἕνας ἐντατικὸς κύκλος Ἱστορίας διαρκείας τεσσάρων διαλέξεων,

Μία ἀντικειμενικὴ ἐπισκόπηση τῶν γεγονότων τῆς ἐποχῆς ποὺ σημάδεψε τὴ Νεοελληνικὴ Ἱστορία.

Ἡ ἵδρυση τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος, τὸ ἰδιώνυμο τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, ἡ 4η Αὐγούστου, ὁ Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, ἡ Ἱστορία τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης, ὁ ρόλος τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, τὰ Δεκεμβριανά, ἡ συμφωνία τῆς Βάρκιζας καὶ κυρίως ἡ Ἱστορία 1946 – 1949 ἀναλύονται διεξοδικὰ σὲ ἕναν ἐντατικὸ κύκλο μαθημάτων.

Μὲ ἱστορικὲς παραπομπές, φωτογραφίες καὶ ντοκουμέντα ποὺ σπάνια πλέον ἀναφέρονται στὴ σύγχρονη ἱστορία καὶ ποὺ τείνουν νὰ ξεχαστοῦν.

Μὲ τὸν Ἄδωνι Γεωργιάδη.

Δεῖτε ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα

Διαθέσιμο μόνον μέσῳ διαδικτύου.

ΚΥΚΛΟΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ὅλες οἱ ἐξελίξεις τῆς διεθνοῦς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς σκηνῆς, ἀναλύονται μέ διεξοδικό τρόπο συνδέοντας μέ παραδείγματα τό παρόν μέ τό παρελθόν.

Μὲ τὸν Γιάννη Θεοδωράτο

Δεῖτε ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα

Διαθέσιμο μόνον μέσῳ διαδικτύου.

ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ὀλόκληρο τό Πλατωνικό Corpus, σε 39 Μαθήματα Φιλοσοφίας, γιά μικρούς καί μεγάλους. 

Ανάλυση ὄλων τῶν μεγάλων ἐρωτημάτων τοῦ ἀνθρώπου μέσα ἀπό τήν Σωκρατική διδασκαλία καί την Πλατωνική Φιλοσοφία!

Με τον Λεωνίδα Γεωργιάδη

Δεῖτε ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα

Διαθέσιμο μόνον μέσω διαδικτύου.

ΣΤΩΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ἡ Φιλοσοφία τῶν Στωικῶν καὶ ἡ διαχείριση τῶν ἀρνητικῶν συναισθημάτων.

Οἱ Στωικοὶ φιλόσοφοι ἔμειναν στὴν ἱστορία γιὰ τὴν ἱκανότητά τους νὰ χειρίζονται τὴν διάθεσή τους καὶ νὰ διατηροῦν τὴν ψυχραιμία τους, ἀκόμα καὶ κάτω ἀπὸ ἐξαιρετικὰ δύσκολες συνθῆκες. Πῶς τὰ κατάφερναν; Εἶναι δυνατὸν γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο νὰ ξεπεράσει τίς ἀντικειμενικὲς δυσκολίες καὶ νὰ μάθει νὰ ἐλέγχει τὸν ψυχισμό του, ὁδηγῶντας τὸν ἑαυτό του κάθε στιγμὴ στὴν εὐδαιμονία;

Ὁ νέος κύκλος τῶν Μαθημάτων Φιλοσοφίας παρουσιάζει τὸν τρόπο ἐλέγχου ὅλων τῶν ἀρνητικῶν συναισθημάτων, μέσῳ τῆς φιλοσοφίας ποὺ ἄλλαξε τὸν κόσμο κατὰ τὴν Ἑλληνιστικὴ περίοδο.

Μὲ τὸν Λεωνίδα Γεωργιάδη

Δεῖτε περισσότερα ἐδῶ

Διαθέσιμο μόνον μέσῳ διαδικτύου.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ἡ πιὸ ἄγνωστη ἀλλὰ καὶ κρίσιμη περίοδος τῆς Ἱστορίας μας, ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Νέας Ρώμης, ἕως τὴν Ἅλωση τοῦ 1453.

Ἡ ἐπικράτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ εἰσβολὴ τῶν Βαρβάρων, ἡ πτώση τῆς Δύσεως καὶ ἡ ἐθνογένεση τῶν κρατῶν τῆς Εὐρώπης.

Τὸ Ἰσλὰμ καὶ ἡ Πτώση τῆς Ἑλληνικῆς Αὐτοκρατορίας. Μὲ ἱστορικὲς παραπομπές, χάρτες καὶ τὴν ἐπίδραση τῶν ἱστορικῶν αὐτῶν γεγονότων, στὴ σημερινὴ ἐποχή.

Με τον Ἄδωνι Γεωργιάδη

Δεῖτε ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα

Διαθέσιμο μόνον μέσῳ διαδικτύου.

ΟΜΗΡΟΣ

Θέμα του μαθήματος εἶναι τόσο ὁ ἴδιος ὁ Ὅμηρος ὡς ἱστορικὸ πρόσωπο, όσο και τὰ ἀθάνατα ἔπη ποὺ μᾶς ἄφησε. Παρόλο ποὺ σήμερα εἶναι πλέον γνωστὸ πὼς ὀ όμηρος μόνο «παραμύθια» δὲν ἀφηγήθηκε καὶ πὼς ὁ μῦθος εἶναι κάτι ἐντελῶς διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν ἁπλῶς φανταστικὴ ἀφήγηση, ἐξακολουθοῦν νὰ παραμένουν άγνωστες πολλὲς ἀπὸ τίς σημαντικότερες πτυχὲς τοῦ ὁμηρικοῦ ἔργου.

Τὸ μάθημα ἔχει τόσο ἱστορικό, ὅσο καὶ φιλοσοφικὸ χαρακτῆρα.

Δεῖτε ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα

Διαθέσιμο μόνον μέσῳ διαδικτύου.

ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ 

Τὸ δρᾶμα εἶναι φαινόμενο ἑνὸς μεγάλου πολιτισμού. ῞ομηρός ἐστι καὶ πατὴρ κωμῳδίας καὶ σατυρικῆς ἅμα καὶ τραγῳδίας ἄλλης τε πάσης ἐν λόγοις εὐτεχνίας.

Πῶς καὶ γιατί ἐφευρέθη καὶ τί ἐστὶ ἀκριβῶς; Σὲ ὅλες αὐτὲς τίς ἀπορίες, ἀπαντήσεις δίνει ὁ Ἀριστοτέλης στὸ ἔργο τού «Ποιητική». Διότι ἡ τραγωδία εῖναι μίμησις, όχι ἀνθρώπων, ἀλλὰ πράξεων καὶ ζωῆς, καὶ ἡ εὐτυχία καὶ δυστυχία, σὲ πράξεις ἔγκεινται – “ἡ γὰρ τραγῳδία μίμησίς ἐστιν οὐκ ἀνθρώπων ἀλλὰ πράξεων καὶ βίου, καὶ εὐδαιμονία καὶ κακοδαιμονία ἐν πράξει ἐστίν.”

Μελετῶντας τὴν «Ποιητικὴ» καὶ ἀποσπασματικά τους ἀρχαίους δραματουργούς, (“ἡ γὰρ τῆς τραγῳδίας δύναμις καὶ ἄνευ ἀγῶνος καὶ ὑποκριτῶν ἔστιν” : διότι ἠ λειτουργία τῆς τραγωδίας ὑπάρχει καὶ χωρίς θεατρικόν ἀγῶνα καὶ ἠθοποιούς…) θὰ κατανοήσουμε γιατί οἱ θεατὲς ἀκόμη και σήμερα γεμίζουν τὰ θέατρα στις παραστάσεις ἀρχαίων δραμάτων ἀναζητῶντας, ἂν ὄχι μία ἐξήγηση, ἔστω μιὰ κάποια λύτρωση…

Τὸ μάθημα συνδυάζεται μὲ τὴν ἀνάγνωση καὶ τὴν ἀπαγγελία στίχων ἀρχαίου δράματος καὶ τὴν ὁμιλία μεταξὺ τῶν μαθητῶν στὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά. Προσφέρεται δωρεάν σὲ ὅλους τοὺς σπουδαστὲς τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ προφορικοῦ λόγου.

Μὲ τὴν Εὐμορφία Καπόλου.

Δεῖτε ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα

Διαθέσιμο μόνον μέσῳ διαδικτύου.