Τμήματα Παίδων

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ (3-5 ἐτῶν)

Τὰ παιδιὰ ἔρχονται σὲ επαφὴ μὲ τὴν ἀρχαία ελληνικὴ γλῶσσα μέσα ἀπὸ τὴν ἐκμάθηση τῶν μύθων τοῦ Αἰσώπου καὶ τὴν δραματοποίησή τους. Ἀνακαλύπτουν τὴν προέλευση καὶ τὴν ἐτυμολογία τῶν λέξεων καὶ πλάθουν μόνα τους παράγωγες. Κυρίως, μαθαίνουν νὰ συνεργάζονται, νὰ συνδιαλέγονται καὶ νὰ ἀποκομίζουν χρήσιμα διδάγματα καὶ συμβουλές. Παράλληλα, διδάσκονται τὴν ἱστορία μας μέσα ἀπὸ ἑλληνικὰ ἤθη καὶ ἔθιμα.

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΩΝ (6-12 ἐτῶν) 

Ὀρθὴ χρήση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, φιλοσοφία, ἰδανικά, ἀξίες. Αὐτοὶ εἶναι οἱ στόχοι γιὰ τοὺς μαθητὲς τοῦ δημοτικοῦ, οἱ ὁποῖοι ἐπιτυγχάνονται κάθε χρόνο. Τὰ παιδιὰ δημιουργοῦν διαλόγους στὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ διδάσκονται μύθους τοῦ Αἰσώπου ἀπὸ τὸ πρωτότυπο ἀρχαῖο κείμενο. Δίδεται ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴν ἐτυμολογία καὶ στὶς οἰκογένειες τῶν λέξεων, ἐνῶ παράλληλα γίνεται συνδυασμὸς προφορικοῦ καὶ γραπτοῦ λόγου. Ξεκινᾷ ἡ ἐκμάθηση τοῦ πολυτονικοῦ καὶ γίνεται εἰσαγωγὴ στὴ γραμματική.τα παιδιά, ξεκινῶντας μὲ ἁπλοῦς διαλόγους, γνωρίζουν ἀρχαῖες ελληνικὲς λέξεις, ἀνακαλύπτουν παράγωγες καὶ συνειδητοποιοῦν ὅτι ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι ἑνιαία στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου. Ἀπὸ τοὺς μύθους τοῦ Αἰσώπου, ἐκμαιεύουν διδάγματα καὶ ἀξίες διαχρονικὲς γιὰ τὴν ζωη τους. Ἡ εἰσαγωγὴ στὸ πολυτονικὸ σύστημα καὶ τὴν γραμματικὴ βοηθᾷ στὴν ἀνώδυνη κατανόηση τῶν κειμένων.

Στὸ πρῶτο ἔτος  δίδεται ἔμφαση στὴν κατανόηση τοῦ ἀρχαίου λόγου, στὴν ἐτυμολογικὴ ἀνάλυση καὶ στὴν χρήση τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος, ἐνῶ ἀπὸ τὴν Στ᾽Δημοτικοῦ ξεκινᾷ ἡ μελέτη τῆς Ὀδυσσείας τοῦ Ὁμήρου ἀπὸ τὸ πρωτότυπο κείμενο. Στόχος πάντοτε ἡ ποσότητα καὶ ἡ ποιότητα τῶν ἐρεθισμάτων καὶ τῶν μορφωτικῶν εὐκαιριῶν ποὺ παρέχονται, καθὼς ἀποτελοῦν παράγοντα καθοριστικὸ γιὰ τὴν νοητικὴ καὶ γλωσσικὴ ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ. Πρόσφατες ἔρευνες τῶν Νευροεπιστημῶν δείχνουν ὅτι ἡ ἐξάσκησις καὶ τὸ ἐμπλουτισμένο περιβάλλον αὐξάνουν ὄχι μόνον τίς νευρωνικὲς συνάψεις, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ αὐτὴν τὴν νευρογένεσι.

Ἔρευνα ποὺ εἶχε διενεργηθεῖ στοὺς μαθητὲς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Τσέγκο, διευθυντῆ τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καὶ Ἐρευνητικοῦ τομέα τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου Ἀθηνῶν τὸ 2007 καὶ εἶχαν παρουσιασθεῖ στὸ 18ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικὸ Συνέδριο στὴν Κώ, κατέδειξαν τὴν σπουδαιότητα ἐκμαθήσεως τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας στὰ πρῶτα σχολικὰ χρόνια γιὰ τὴν ἀποτελεσματική, νοητικὴ ἀνάπτυξη καὶ τὴν ἀντιμετώπιση μαθησιακῶν δυσκολιῶν.

Ἀντίστοιχα συμπεράσματα καταδεικνύουν καὶ ξένες μελέτες. τὸ πλούσιο καὶ ὀργανωμένο λεξιλόγιο, ἡ ἐτυμολογικὴ ἑρμηνεία τῶν λέξεων καὶ ἡ σωστὴ ὀρθογραφία, ἡ ρυθμικὴ ἔκφρασις, ἡ ἀκουσικὴ καὶ αἰσθητικὴ καλλιέργεια, ἡ διδασκαλία προτύπων καὶ ἠθικῶν ἀξιῶν, ἀποτελοῦν πρωτεύοντες μαθησιασκοὺς στόχους τῆς διδακτικῆς ἀγωγῆς ποὺ ἐφαρμόζεται στὸν χῶρο μας, οἱ ὁποῖοι καὶ ἐπιτυγχάνονται μέσα ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν ἐκπαιδευτικῶν δραστηριοτήτων ποὺ ἐκπονοῦνται.

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ