Τμήματα Παίδων

Τμήματα Ἀγωγῆς Νηπίων | γιὰ μαθητὲς 3 – 5 ἐτῶν

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ ἔχει ὁλοκληρωμένο σύστημα διαπαιδαγώγησης τῶν νηπίων βασισμένο στὴ βιωματικὴ μάθηση. Τὰ παιδιὰ μαθαίνουν παίζοντας καὶ δημιουργῶντας. Μέσῳ τῆς ἀνεξάντλητης πηγῆς τῶν κειμένων τῆς μυθολογίας, οἱ μικροὶ μαθητὲς ξεκινοῦν ἀπὸ νωρὶς μαθαίνοντας λέξεις καὶ ἀνταλλάσσοντας διαλόγους στὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ ἤδη ἀπὸ τὸ πρῶτο μάθημα. Τὸ πρωτότυπο σύστημα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς ἀξιοποιεῖ μὲ τὸν καταλληλότερο τρόπο τὴν φαντασία τῶν παιδιῶν ἐμπλουτίζοντας τὴν γλῶσσα. Οἱ ἀρχαῖες λέξεις μετατρέπονται σὲ σύγχρονες ἀφοῦ τὰ παιδιὰ ἀνακαλύπτουν ὅτι τίς χρησιμοποιοῦν καθημερινά, ἀνεπαίσθητα, στὸν ἀθλητισμό, στὴν διατροφή, στὴν ὑγιεινὴ κ.ὅ.κ.

Σχετικὲς μελέτες στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸ μελετοῦν καὶ παρουσιάζουν τὰ ὀφέλη τῆς ἐκμαθήσεως τῶν κλασικῶν γλωσσῶν σὲ μικρὴ ἡλικία. Ἔτσι γνωρίζουμε ὅτι τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ βοηθοῦν τὸ παιδὶ νὰ ὀξύνει τὴν παρατηρητικότητα καὶ τὴ μνήμη του, νὰ κατανοήσει τὴν ὀρθογραφία, νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν ἀρχαιότερη μορφὴ τῆς γλώσσας μας, νὰ ἀναγνωρίσει τὴ γλωσσοπλαστικὴ ἱκανότητα ποὺ ἔχει ἡ γλῶσσα μας, νὰ ἀποκτήσει δομημένη σκέψη καὶ κατ’ ἐπέκταση νὰ βελτιώσει τίς δεξιότητές του καὶ στὴ Νεοελληνικὴ Γλῶσσα.

Ἄν θέλετε καὶ τὸ δικό σας νηπιάκι (3-5 ἐτῶν) νὰ γνωρίσει τὸν ὑπέροχο κόσμο τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπὸ νωρίς, τότε ἀξίζει νὰ τὸ γράψετε στὸ τμῆμα Ἀγωγῆς Νηπίων. Οἱ λιλιπούτειοι μαθητὲς ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα μέσα ἀπὸ τὴν ἐκμάθηση τῶν μύθων τοῦ Αἰσώπου καὶ τὴν δραματοποίησή τους ἐνῶ παράλληλα, διδάσκονται τὴν ἱστορία μας μέσα ἀπὸ ἑλληνικὰ ἤθη καὶ ἔθιμα.

 

Δεῖτε τὸ πρόγραμμα

Τμήματα Ἀγωγῆς Παίδων | γιὰ μαθητὲς 6 – 12 ἐτῶν

 Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει γίνει μία μεγάλη προσπάθεια στὰ σχολεῖα τοῦ ἐξωτερικοῦ νὰ εἰσαχθοῦν τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ τὰ Λατινικὰ στὸ δημοτικό.

Μελέτες σὲ μεγάλα ξένα Πανεπιστήμια ὅπως ἡ Ὀξφόρδη καὶ τὸ Cambridge ἀποδεικνύουν πὼς ἡ διδασκαλία τῶν κλασικῶν γλωσσῶν στὸ δημοτικὸ ἐνισχύει τὴ μνήμη, ἐνεργοποιεῖ τὴν σκέψη, ἀπελευθερώνει τὴ δημιουργικότητα καὶ βοηθᾶ στὴν ὀρθὴ χρήση τοῦ γραπτοῦ καὶ προφορικοῦ λόγου τῆς μητρικῆς γλώσσας του παιδιοῦ. Μὲ ἄλλα λόγια, διδάσκουν τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὴν Ἀγγλία γιὰ παράδειγμα, ὥστε νὰ μάθουν τὰ παιδιὰ καλύτερα Ἀγγλικά. Μέσῳ τῶν προγραμμάτων Iris Project – Greek in schools καὶ Classics for All διδάσκονται δάσκαλοι καὶ μαθητὲς ὑπὸ τὴν ἐπιτήρηση κλασικῶν φιλολόγων, τὸ πῶς θὰ μεταφέρουν ἁπλὲς γνώσεις Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καὶ Λατινικῶν σὲ μαθητὲς δημοτικοῦ στὰ δημόσια σχολεῖα τῆς χώρας.

Στὴ Γαλλία ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας Jean Michel Blanquer εἶχε ἀνακοινώσει ἤδη ἀπὸ πέρυσι τὴν εἰσαγωγὴ τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὴν Στ᾽ δημοτικοῦ. «Νὰ ἀξιοποιηθοῦν περισσότερο τὰ λατινικὰ καὶ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ στὰ σχολεῖα. Ἀπ’ αὐτὰ κατάγεται ὁ πολιτισμός μας», δηλώνει στὴν ἐφημερίδα le Monde.

Ὅμως καὶ σὲ ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης, ὅπως τὸ Βέλγιο καὶ ἡ Ἰταλία, γίνεται προσπάθεια ἔνταξης τῶν κλασικῶν γλωσσῶν στὸ Δημοτικὸ ὥστε νὰ ἐνισχυθεῖ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν παιδιῶν γύρω ἀπὸ τὴν γλῶσσα, κάτι ποὺ λόγῳ τῆς παρατεταμένης χρήσεως τῶν ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν τὰ τελευταῖα χρόνια, ἔχει μειωθεῖ σημαντικά. Ὅμως καὶ στὴν Ἀμερικὴ γίνονται ἀντίστοιχες προσπάθειες μὲ σχολεῖα ὅπως τὸ Ridgeview Classical στὸ Κολοράντο ὅπου διδάσκονται τὰ Λατινικὰ ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο καὶ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ ἀπὸ τὴν Γ᾽ δημοτικοῦ.

 

Τὰ παιδιὰ ποὺ ἔχουν ὡς πρώτη γλῶσσα τὰ νέα Ἑλληνικὰ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ ἁπλᾶ κείμενα ποὺ χρησιμοποιοῦν τίς λέξεις ποὺ ἤδη γνωρίζουν. Ἔτσι, πολὺ γρήγορα γίνεται ἡ σύνδεση τῶν ἀρχαίων καὶ τῶν νέων Ἑλληνικῶν, γίνεται σαφὲς ὅτι ἡ γλῶσσα εἶναι ἑνιαία καὶ κατανοητή, τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ μεταφέρονται στὸ παρὸν καὶ ἀκολουθοῦν τὴν καθημερινότητα τῶν παιδιῶν μὲ θεματολογία πού, ἐνῶ φαινομενικὰ ἀκούγεται σύγχρονη, τελικὰ ἔχει κοινὸ ἄξονα τὴ ζωὴ στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα.

Βασικὸς στόχος παραμένει ἡ ἐνεργοποίηση τῆς κριτικῆς σκέψης ἀφοῦ οἱ μαθητὲς παροτρύνονται νὰ μιλήσουν χρησιμοποιῶντας τίς λέξεις ποὺ μαθαίνουν, ἀλλὰ καὶ νὰ ὁδηγηθοῦν στὸ συμπέρασμα μετὰ τὴν διδασκαλία τοῦ ἑκάστοτε μύθου. Μῦθοι, οἱ ὁποῖοι δὲν διδάσκονται παθητικά, μὲ τὸν δάσκαλο νὰ μιλᾶ καὶ τὸν μαθητὴ νὰ ἀκούει, ἀλλὰ βιωματικά, ἀφοῦ τὰ παιδιὰ ἀντὶ νὰ διδάσκονται τὸν μῦθο, καλοῦνται νὰ τὸν δραματοποιήσουν. Αὐτὸ ἀποτελεῖ μία εὐχάριστη διαδικασία γιὰ τὰ παιδιά, ἀλλὰ παράλληλα ἐξασκεῖ καὶ τὴ μνήμη, ἀφοῦ ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται ἀρκετὲς φορὲς μέσα ἀπὸ συνεχόμενο παιχνίδι.

 

Κλεῖστε τώρα τὸ πρῶτο δωρεάν μάθημα.

Τμῆμα Ἐκθέσεως | Για μαθητές Δημοτικού

Σήμερα, πολὺ περισσότερο ἴσως ἀπὸ κάθε ἄλλη φορὰ στὸ πρόσφατο παρελθόν, πολλοὶ μαθητὲς καὶ μαθήτριες αἰσθάνονται μία ἀμηχανία ἀπέναντι στὴν δραστηριότητα τῆς παραγωγῆς γραπτοῦ λόγου. Στόχος τῶν μαθημάτων Ἔκθεσης  εἶναι νὰ ἀνακαλύψουν τὰ παιδιὰ τὴν γοητεία τοῦ γραπτοῦ λόγου καὶ τίς πολλαπλὲς δυνατότητες νὰ ἐκφραστοῦν μέσα ἀπὸ αὐτόν.

Τὸ πιὸ συχνὸ πρόβλημα ποὺ ἐντοπίζεται στὰ γραπτὰ τῶν μαθητῶν εἶναι ἡ περιορισμένη ἀνάλυση τοῦ θέματος καὶ ἡ τηλεγραφικὴ διατύπωση τῶν ἀπόψεων τους, πρόβλημα ποὺ τελικά τους ἀκολουθεῖ σὲ ὅλη τους τὴ ζωή. Τὸ ζήτημα εἶναι πολύπλοκο καὶ ὀφείλεται σὲ πολλοὺς παράγοντες (ἔλλειψη λεξιλογίου, ἀδυναμία διατύπωσης αἰτίων καὶ ἀποτελεσμάτων, φτωχὲς συντακτικὲς δομές, κλπ.) Ὅλα αὐτὰ ἀντιμετωπίζονται καὶ ξεπερνιόνται στὸ τμήματα ἐκθέσεως μὲ σκοπό, ὄχι μόνον νὰ ἀντεπεξέλθουμε στὶς ἀπαιτήσεις τῶν ἐξετάσεων, ἀλλὰ νὰ κατακτήσουμε καὶ νὰ ἀγαπήσουμε τὸν γραπτὸ λόγο γιὰ πάντα.

Ὅλα τὰ μαθήματα στὴν Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ εἶναι διαθέσιμα καὶ μέσῳ διαδικτύου. Σὲ μία προσπάθεια γνωριμίας μὲ τοὺς νέους μαθητές, τὸ πρῶτο μάθημα προσφέρεται δωρεάν.

H Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ ἔχει βραβευτεῖ ἀπὸ τὸν θεσμὸ Education Leaders Αwards τὸ 2020 καὶ 2022 γιὰ τὴν πρωτότυπη μέθοδο διδασκαλίας σὲ μαθητὲς νηπιαγωγείου καὶ δημοτικοῦ καθὼς καὶ γιὰ τὴν χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας συνδυάζοντας τὴν παράδοση μὲ τὴν τεχνολογία. Ἡ ψηφιακὴ πλατφόρμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς παρέχει τὴν δυνατότητα σὲ ὅλους τοὺς μαθητὲς νὰ παρακολουθοῦν τὸ μάθημα ζωντανὰ ἢ ἀσύγχρονα, ὅταν τὸ βεβαρυμένο πρόγραμμα τὸ ἐπιτρέπει, ἰδιαιτέρως σὲ μεγαλύτερες ἡλικίες.

Φέτος ἡ Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ βραβεύτηκε καὶ ἀπὸ τὸν θεσμὸ Small Business Awards ὡς Best Ancient Greek Education Provider 2022 – Southeast Europe.

 

Κλεῖστε τώρα τὸ πρῶτο δωρεάν μάθημα.