Κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019 ή 'Ελληνική Αγωγή - Σχολή ’Εκμάθησης Αρχαίων Ελληνικών - πού στεγάζεται στη λεωφόρο Κηφισίας 125 στην Αθήνα, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα τά όποια άπευθύνονται σε μαθητές προσχολικής ήλικίας.

Τά προγράμματα διαρκούν μιάμιση ώρα καί οί ομάδες τών νηπίων πού θά συμμετέχουν πρέπει νά συνοδεύονται άπό τον ύπεύθυνο έκπαιδευτικό καί νά μήν ξεπερνούν τον άριθμό τών 30 παιδιών. Απαραίτητη είναι ή προσυνεννόηση γιά τον ορισμό τής ή μέρας καί ώρας έπισκέψεως.


Τηλέφωνο έπικοινωνίας: 210.5221314
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ellinikiagogi.gr

 • Πρόγραμμα 1

  Γλυκο-ταξιδεύουμε

  Πρόλογος: ’Ετυμολογία λέξεων πού σχετίζονται με τή διατροφή καί προέρχονται άπό την Αρχαία Ελλάδα - σύνδεση πολιτισμών.
  Κυρίως θέμα: Διατροφή στήν Αρχαία'Ελλάδα, έδέσματα, έπιδόρπια.
  ’Εφαρμογή: Δημιουργία άπλών παραδοσιακών γλυκών.

  Επίλογος: Μικρή έπανάληψη τών όσων μάθαμε. Τα παιδιά παίρνουν μαζί τους τό γλυκό πού έφτιαξαν γιά νά τό φάνε στο σπίτι, έφόσον ό γονέας συμφωνεί (κατά τή διάρκεια τού προγράμματος δεν τρώει κανένα παιδί.) Ή βιωματική έμπειρία τών παιδιών με τήν έπαφή τους με τά ύλικά της ζαχαροπλαστικής, θά τούς άφήσει μία εύχάριστη άνάμνηση τής έπισκέψεως καί συγχρόνως θά τούς δημιουργήσει τό έρέθισμα νά άναζητήσουν άκόμη περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τήν ύγιεινή διατροφή καί τον έλληνικό πολιτισμό.

 • Πρόγραμμα 2

  Πηλο-ταξιδεύουμε

  Πρόλογος: Τί είναι ό πηλός; Ποια ήταν τά πρώτα πήλινα δημιουργήματα;
  Κυρίως θέμα: Αγγεία, άγγειοπλαστική, άγγειογραφία.
  ’Εφαρμογή: Δημιουργία οστράκων και δοχείων άπό τά παιδιά με πηλό.

  ’Επίλογος: Μικρή έπανάληψη των όσων μάθαμε. Τά παιδιά παίρνουν μαζί τους τις δημιουργίες τους για νά τις ζωγραφίσουν στο σχολείο (ό πηλός άργεί λίγο νά στεγνώσει καί δεν μπορεί νά βαφτεί νωπός.) Ή βιωματική έμπειρία τών παιδιών με τήν κατασκευή τών πήλινων άντικειμένων θά τούς άφήσει μία ευχάριστη άνάμνηση τής έπισκέψεως καί συγχρόνως θά τούς δημιουργήσει τό έρέθισμα νά άναζητήσουν άκόμη περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τήν τέχνη καί τον έλληνικό πολιτισμό.

 • Πρόγραμμα 3

  Μυθο-ταξιδεύουμε

  Πρόλογος: Μιλάμε για τούς Μύθους τού Αισώπου.
  Κυρίως θέμα: Αφήγηση μύθων στα Νέα καί τα Αρχαία Ελληνικά καί έπεξήγηση.
  Εφαρμογή: Τα παιδιά παίζουν τούς μύθους πού έμαθαν σε κουκλοθέατρο.

  Επίλογος: ’Ηθικό δίδαγμα τών μύθων πού μάθαμε. Ία παιδιά παίρνουν μαζί τους έναν άπό τούς μύθους τού Αισώπου στά Αρχαία Ελληνικά καί συζητούν στην τάξη καί στο σπίτι. Ή βιωματική έπαφή τών παιδιών μέ τούς μύθους μέσω τού κουκλοθεάτρου, τά βοηθά να κατανοήσουν καλύτερα τήν Ιστορία καί τό νόημα τού κάθε μύθου, ένώ ή εισαγωγή τους στήν άρχαία έλληνική γλώσσα μέσω όδου τών ζωντανών γλωσσών, μέ τον πιο εύχάριστο τρόπο.