Τμήματα Εφήβων

Πιστοὶ στὴν ἀρχαιοελληνικὴ ἀντίληψη σύμφωνα πρὸς τὴν ὁποία ἡ Φιλοσοφία δὲν ἀποτελεῖ «εἰδικότητα» γιὰ ὀλίγους, ἀλλὰ πρωταρχικὸ μέλημα του κάθε ὁλοκληρωμένου ἀνθρώπου, συνεχίζουμε καὶ αὐτὴν τὴν χρονιὰ στὸ τμῆμα «Ἀγωγῆς Ἐφήβων» τὴν φιλοσοφικὴ διδασκαλία, συνδυάζοντας πάντοτε τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ σοφία, μὲ σύγχρονους προβληματισμοὺς ποὺ ἀπασχολοῦν ἰδιαιτέρως σήμερα τοὺς νέους.

Οἱ ἔφηβοι ἐπιδίδονται στὴν μελέτη φιλοσοφικῶν κειμένων, συμμετέχοντας ταυτοχρόνως σὲ ῥητορικὲς ἀντιπαραθέσεις καὶ φιλοσοφικὰ “συμπόσια” ποὺ διοργανώνονται στὴν σχολή. Στόχος πάντοτε ἡ ποσότητα καὶ ἡ ποιότητα τῶν ἐρεθισμάτων καὶ τῶν μορφωτικῶν εὐκαιριῶν ποὺ παρέχονται, καθὼς ἀποτελοῦν παράγοντα καθοριστικὸ γιὰ τὴν νοητικὴ καὶ γλωσσικὴ ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ.

Πρόσφατες ἔρευνες τῶν Νευροεπιστημῶν δείχνουν ὅτι ἡ ἐξάσκησις καὶ τὸ ἐμπλουτισμένο περιβάλλον αὐξάνουν ὄχι μόνον τίς νευρωνικὲς συνάψεις, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ αὐτὴν τὴν νευρογένεσι.

Ἔρευνα ποὺ εἶχε διενεργηθεῖ στοὺς μαθητὲς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Τσέγκο, διευθυντῆ τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καὶ Ἐρευνητικοῦ τομέα τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου Ἀθηνῶν τὸ 2007 καὶ εἶχαν παρουσιασθεῖ στὸ 18ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικὸ Συνέδριο στὴν Κώ, κατέδειξαν τὴν σπουδαιότητα ἐκμαθήσεως τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας στὰ πρῶτα σχολικὰ χρόνια γιὰ τὴν ἀποτελεσματική, νοητικὴ ἀνάπτυξη καὶ τὴν ἀντιμετώπιση μαθησιακῶν δυσκολιῶν.

Ἀντίστοιχα συμπεράσματα καταδεικνύουν καὶ ξένες μελέτες. τὸ πλούσιο καὶ ὀργανωμένο λεξιλόγιο, ἡ ἐτυμολογικὴ ἑρμηνεία τῶν λέξεων καὶ ἡ σωστὴ ὀρθογραφία, ἡ ρυθμικὴ ἔκφρασις, ἡ ἀκουσικὴ καὶ αἰσθητικὴ καλλιέργεια, ἡ διδασκαλία προτύπων καὶ ἠθικῶν ἀξιῶν, ἀποτελοῦν πρωτεύοντες μαθησιασκοὺς στόχους τῆς διδακτικῆς ἀγωγῆς ποὺ ἐφαρμόζεται στὸν χῶρο μας, οἱ ὁποῖοι καὶ ἐπιτυγχάνονται μέσα ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν ἐκπαιδευτικῶν δραστηριοτήτων ποὺ ἐκπονοῦνται.