Τμήματα Εφήβων

Τμῆμα Ἀγωγῆς Ἐφήβων

Στὴν Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ ξεκινοῦμε τὴν προετοιμασία γιὰ τὸ Γυμνάσιο μὲ ἁπλὸ ἀλλὰ καὶ μεθοδικὸ τρόπο. Στόχος μᾶς δὲν ἀποτελεῖ ἡ ἀπομνημόνευσις τῶν κανόνων καὶ τῶν κειμένων, ἀλλὰ ἡ εἰς βάθος κατανόησις καὶ ἐφαρμογή τους.

Πρόκειται γιὰ μία ἐξαιρετικὴ ἐξωσχολικὴ δραστηριότητα, ποὺ διαρκεῖ μόνον μιάμιση ὥρα τὴν ἑβδομάδα καὶ θὰ βοηθήσει τοὺς μαθητὲς στὴν ἀπαιτητικὴ προσαρμογὴ τοῦ Γυμνασίου.

Στὰ τμήματα Ἀγωγῆς Ἐφήβων ἡ διδασκαλία τῶν κειμένων γίνεται ἀπὸ τὸ πρωτότυπο ἤδη ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα. Οἱ μαθητὲς καλοῦνται νὰ ἐντοπίσουν τίς ἄγνωστες λέξεις καί, μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ἀνακαλύπτουν ὅτι οἱ ἐντελῶς ἄγνωστες λέξεις εἶναι εἴτε ἐλάχιστες, εἴτε ἀνύπαρκτες! Ἔτσι, ἡ πρώτη ἐντύπωση ποὺ ἀποκομίζουν τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας ἡμέρα, εἶναι ὅτι τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ εἶναι τελικὰ πολὺ πιὸ εὔκολα ἀπὸ ὅ,τι νόμιζαν. Μὲ τὴν καλὴ πρώτη ἐντύπωση, τὸ μάθημα γίνεται ἀγαπητό. Ὁ στόχος ἔχει ἤδη ἐπιτευχθεῖ: Τὰ παιδιὰ ἀγαποῦν τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά. Καὶ ὅταν τὰ ἀγαποῦν, τὰ μαθαίνουν.

Δεῖτε τὸ πρόγραμμα

Σὲ πρακτικὸ ἐπίπεδο, οἱ μαθητὲς διδάσκονται ὅλα τὰ γραμματοσυντακτικὰ φαινόμενα ποὺ θὰ συναντήσουν στὸ γυμνάσιο ἡ προσέγγιση ὅμως εἶναι ἑρμηνευτικὴ καὶ ὄχι ἀπομνημονευτικὴ ἢ στείρα, ἐνῶ γίνεται συνεχὴς ἀναφορὰ στὴν ἐτυμολογία καὶ οἰκογένειες δύσκολων λέξεων καὶ παράλληλα διαρκὴς σύνδεση μὲ τὰ νέα Ἑλληνικά, ἢ καὶ τὰ Ἀγγλικά, ὥστε νὰ καταλάβουν οἱ μαθητὲς τὴν οἰκουμενικότητα τῆς γλώσσας. Μὲ τὴν διαρκῆ ἀναφορὰ στὴν ἐτυμολογία καὶ τίς οἰκογένειες λέξεων, τὰ παιδιὰ ἐξοικειώνονται μὲ τὴ γλῶσσα ἔτι περαιτέρω ἐνῶ προετοιμάζονται χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουν, γιὰ τὸ ἄγνωστο κείμενο ποὺ θὰ συναντήσουν στὶς μεγαλύτερες τάξεις.

Οἱ μαθητὲς ποὺ ἔχουν σωστὲς βάσεις στὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ προοδεύουν σὲ ὅλα τὰ μαθήματα, ὁποιασδήποτε κατεύθυνσης εἴτε θεωρητικῆς, εἴτε πρακτικῆς. Ἄς μὴν ξεχνοῦμε ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν λέξεων στὸ λεξιλόγιο τῆς ἐπιστήμης, σὲ ὅλες τίς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες, εἶναι ἑλληνικῆς προελεύσεως. Σὲ σημεῖο πού, πολλὰ πανεπιστήμια στὴν Ἀμερικὴ κυρίως ἀλλὰ καὶ στὴν Εὐρώπη προτρέπουν ἢ πολλὲς φορὲς ὑποχρεώνουν τοὺς φοιτητὲς τῆς Ἰατρικῆς νὰ παίρνουν ὡς μάθημα τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά. Γιὰ ἐμᾶς ποὺ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ εἶναι ἡ φυσικὴ προέκταση τῆς μητρικῆς μας γλώσσας, εἶναι πολὺ πιὸ εὔκολο νὰ καταλάβουμε ἐπιστημονικὲς ἔννοιες. Αὐτὸς εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς λόγους ποὺ πολλοὶ ἐπιστήμονες ποὺ διαπρέπουν στὸ ἐξωτερικὸ εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τίς πρακτικὲς εὐκολίες ποὺ προσφέρει ἡ ἐκμάθηση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, τὰ παιδιὰ διδάσκονται τὴν γλῶσσα ἀπὸ ἥρωες μὲ ὑγιῆ πρότυπα καὶ ἠθικὲς ἀξίες. Μέσα ἀπὸ τὰ ἀειθαλῆ κείμενα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας.

Κλεῖστε τώρα τὸ πρῶτο δωρεάν μάθημα.

Τμῆμα Ἀγωγῆς Ἐφήβων

Στὴν Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ ξεκινοῦμε τὴν προετοιμασία γιὰ τὸ Γυμνάσιο μὲ ἁπλὸ ἀλλὰ καὶ μεθοδικὸ τρόπο. Στόχος μᾶς δὲν ἀποτελεῖ ἡ ἀπομνημόνευσις τῶν κανόνων καὶ τῶν κειμένων, ἀλλὰ ἡ εἰς βάθος κατανόησις καὶ ἐφαρμογή τους.

Πρόκειται γιὰ μία ἐξαιρετικὴ ἐξωσχολικὴ δραστηριότητα, ποὺ διαρκεῖ μόνον μιάμιση ὥρα τὴν ἑβδομάδα καὶ θὰ βοηθήσει τοὺς μαθητὲς στὴν ἀπαιτητικὴ προσαρμογὴ τοῦ Γυμνασίου.

Στὰ τμήματα Ἀγωγῆς Ἐφήβων ἡ διδασκαλία τῶν κειμένων γίνεται ἀπὸ τὸ πρωτότυπο ἤδη ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα. Οἱ μαθητὲς καλοῦνται νὰ ἐντοπίσουν τίς ἄγνωστες λέξεις καί, μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ἀνακαλύπτουν ὅτι οἱ ἐντελῶς ἄγνωστες λέξεις εἶναι εἴτε ἐλάχιστες, εἴτε ἀνύπαρκτες! Ἔτσι, ἡ πρώτη ἐντύπωση ποὺ ἀποκομίζουν τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας ἡμέρα, εἶναι ὅτι τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ εἶναι τελικὰ πολὺ πιὸ εὔκολα ἀπὸ ὅ,τι νόμιζαν. Μὲ τὴν καλὴ πρώτη ἐντύπωση, τὸ μάθημα γίνεται ἀγαπητό. Ὁ στόχος ἔχει ἤδη ἐπιτευχθεῖ: Τὰ παιδιὰ ἀγαποῦν τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά. Καὶ ὅταν τὰ ἀγαποῦν, τὰ μαθαίνουν.

Δεῖτε τὸ πρόγραμμα

Σὲ πρακτικὸ ἐπίπεδο, οἱ μαθητὲς διδάσκονται ὅλα τὰ γραμματοσυντακτικὰ φαινόμενα ποὺ θὰ συναντήσουν στὸ γυμνάσιο ἡ προσέγγιση ὅμως εἶναι ἑρμηνευτικὴ καὶ ὄχι ἀπομνημονευτικὴ ἢ στείρα, ἐνῶ γίνεται συνεχὴς ἀναφορὰ στὴν ἐτυμολογία καὶ οἰκογένειες δύσκολων λέξεων καὶ παράλληλα διαρκὴς σύνδεση μὲ τὰ νέα Ἑλληνικά, ἢ καὶ τὰ Ἀγγλικά, ὥστε νὰ καταλάβουν οἱ μαθητὲς τὴν οἰκουμενικότητα τῆς γλώσσας. Μὲ τὴν διαρκῆ ἀναφορὰ στὴν ἐτυμολογία καὶ τίς οἰκογένειες λέξεων, τὰ παιδιὰ ἐξοικειώνονται μὲ τὴ γλῶσσα ἔτι περαιτέρω ἐνῶ προετοιμάζονται χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουν, γιὰ τὸ ἄγνωστο κείμενο ποὺ θὰ συναντήσουν στὶς μεγαλύτερες τάξεις.

Οἱ μαθητὲς ποὺ ἔχουν σωστὲς βάσεις στὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ προοδεύουν σὲ ὅλα τὰ μαθήματα, ὁποιασδήποτε κατεύθυνσης εἴτε θεωρητικῆς, εἴτε πρακτικῆς. Ἄς μὴν ξεχνοῦμε ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν λέξεων στὸ λεξιλόγιο τῆς ἐπιστήμης, σὲ ὅλες τίς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες, εἶναι ἑλληνικῆς προελεύσεως. Σὲ σημεῖο πού, πολλὰ πανεπιστήμια στὴν Ἀμερικὴ κυρίως ἀλλὰ καὶ στὴν Εὐρώπη προτρέπουν ἢ πολλὲς φορὲς ὑποχρεώνουν τοὺς φοιτητὲς τῆς Ἰατρικῆς νὰ παίρνουν ὡς μάθημα τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά. Γιὰ ἐμᾶς ποὺ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ εἶναι ἡ φυσικὴ προέκταση τῆς μητρικῆς μας γλώσσας, εἶναι πολὺ πιὸ εὔκολο νὰ καταλάβουμε ἐπιστημονικὲς ἔννοιες. Αὐτὸς εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς λόγους ποὺ πολλοὶ ἐπιστήμονες ποὺ διαπρέπουν στὸ ἐξωτερικὸ εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τίς πρακτικὲς εὐκολίες ποὺ προσφέρει ἡ ἐκμάθηση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, τὰ παιδιὰ διδάσκονται τὴν γλῶσσα ἀπὸ ἥρωες μὲ ὑγιῆ πρότυπα καὶ ἠθικὲς ἀξίες. Μέσα ἀπὸ τὰ ἀειθαλῆ κείμενα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας.

Κλεῖστε τώρα τὸ πρῶτο δωρεάν μάθημα.

 

Τμμα κθέσεως | Για μαθητές Γυμνασίου

Σήμερα, πολὺ περισσότερο ἴσως ἀπὸ κάθε ἄλλη φορὰ στὸ πρόσφατο παρελθόν, πολλοὶ μαθητὲς καὶ μαθήτριες αἰσθάνονται μία ἀμηχανία ἀπέναντι στὴν δραστηριότητα τῆς παραγωγῆς γραπτοῦ λόγου. Στόχος τῶν μαθημάτων Ἔκθεσης  εἶναι νὰ ἀνακαλύψουν τὰ παιδιὰ τὴν γοητεία τοῦ γραπτοῦ λόγου καὶ τίς πολλαπλὲς δυνατότητες νὰ ἐκφραστοῦν μέσα ἀπὸ αὐτόν.

Τὸ πιὸ συχνὸ πρόβλημα ποὺ ἐντοπίζεται στὰ γραπτὰ τῶν μαθητῶν εἶναι ἡ περιορισμένη ἀνάλυση τοῦ θέματος καὶ ἡ τηλεγραφικὴ διατύπωση τῶν ἀπόψεων τους, πρόβλημα ποὺ τελικά τους ἀκολουθεῖ σὲ ὅλη τους τὴ ζωή. Τὸ ζήτημα εἶναι πολύπλοκο καὶ ὀφείλεται σὲ πολλοὺς παράγοντες (ἔλλειψη λεξιλογίου, ἀδυναμία διατύπωσης αἰτίων καὶ ἀποτελεσμάτων, φτωχὲς συντακτικὲς δομές, κλπ.) Ὅλα αὐτὰ ἀντιμετωπίζονται καὶ ξεπερνιόνται στὸ τμήματα ἐκθέσεως μὲ σκοπό, ὄχι μόνον νὰ ἀντεπεξέλθουμε στὶς ἀπαιτήσεις τῶν ἐξετάσεων, ἀλλὰ νὰ κατακτήσουμε καὶ νὰ ἀγαπήσουμε τὸν γραπτὸ λόγο γιὰ πάντα.

Ὅλα τὰ μαθήματα στὴν Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ εἶναι διαθέσιμα καὶ μέσῳ διαδικτύου. Σὲ μία προσπάθεια γνωριμίας μὲ τοὺς νέους μαθητές, τὸ πρῶτο μάθημα προσφέρεται δωρεάν.

H Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ ἔχει βραβευτεῖ ἀπὸ τὸν θεσμὸ Education Leaders Αwards τὸ 2020 καὶ 2022 γιὰ τὴν πρωτότυπη μέθοδο διδασκαλίας σὲ μαθητὲς νηπιαγωγείου καὶ δημοτικοῦ καθὼς καὶ γιὰ τὴν χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας συνδυάζοντας τὴν παράδοση μὲ τὴν τεχνολογία. Ἡ ψηφιακὴ πλατφόρμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς παρέχει τὴν δυνατότητα σὲ ὅλους τοὺς μαθητὲς νὰ παρακολουθοῦν τὸ μάθημα ζωντανὰ ἢ ἀσύγχρονα, ὅταν τὸ βεβαρυμένο πρόγραμμα τὸ ἐπιτρέπει, ἰδιαιτέρως σὲ μεγαλύτερες ἡλικίες

Φέτος ἡ Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ βραβεύτηκε καὶ ἀπὸ τὸν θεσμὸ Small Business Awards ὡς Best Ancient Greek Education Provider 2022 – Southeast Europe.

 

Κλεῖστε τώρα τὸ πρῶτο δωρεάν μάθημα.