Ο ΗΓΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο ΗΓΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Μαθήματα Φιλοσοφίας κάθε Πέμπτη στὶς 19:00 μὲ τὸν Λεωνίδα Γεωργιάδη.

Μαθήματα ἡγεσίας, ἀπὸ τὸν καλύτερο manager τῆς Ιστορίας. 

Πώς νά διοικεῖτε ἕναν ὀργανισμὸ καὶ νὰ διαχειρίζεστε ὀποιοδήποτε δύσκολο πρόβλημα μέσα ἀπὸ τὸν τρόπο σκέψης τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς Ἀριστοτελικῆς Φιλοσοφίας μέσα ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

ΣΚΟΠΟΣ: Διεύρυνση τῆς ἡγετικῆς ἱκανότητας. Ὀργάνωση τῆς καθημερινῆς ἐργασίας καὶ σκέψης μὲ στόχο τὴν αὔξηση τῆς συνολικῆς ἀποδοτικότητας καὶ τὴν ἀντιμετώπιση προβλημάτων.  

ΟΦΕΛΗ: Αὔξηση της αυτοπεποίθησης. Ἀποτελεσματικότητα στὴν διοίκηση. Ἐπιτυχία στὴν διαχείριση ἀνθρώπων καὶ πόρων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ: Μέσα ἀπὸ τὴν βιογραφία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου μαθαίνουμε τὸν μηχανισμὸ τῆς σκέψης τοῦ ἐπιτυχημένου ἡγέτη. Ἀντιπαράθεση μέ ἱστορίες ἐπιτυχημένων ἡγετῶν τῆς σύγχρονης ἱστορίας του marketing. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στοὺς λάτρεις τῆς ἱστορίας καὶ σὲ ὅσους θέλουν νὰ ἐντρυφύσουν στὴν φιλοσοφία τοῦ Ἀριστοτέλους. Σὲ ὅλα τὰ ἀνώτερα και ανώτατα στελέχη μιᾶς σύγχρονης ἐπιχείρησης. Σὲ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ διευρύνουν τίς ἡγετικές τους ἱκανότητες καὶ νὰ αὐξήσουν τὴν αὐτοπεποίθησή τούς.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Μάθημα 1ον: Φύσις ἢ Τέχνη; ἡ γέννησις καὶ ἡ ἐκπαίδευσις τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Ἡ σημασία τοῦ ταλέντου καὶ τῆς ἐκπαίδευσης στὸν σύγχρονο manager.  

Μάθημα 2ον: Τί δίδαξε ὁ Ἀριστοτέλης στὸν Ἀλέξανδρο; Σύνοψις τῆς Ἀριστοτελικῆς Φιλοσοφίας. Ἡ ἀπόδειξις τῆς ὑπάρξεως τῶν δύο κόσμων: νοητικὸ καί υλικό. Ἡ ὑποταγὴ τῆς ὕλης στὸν ἑστιασμένο νοῦ. 

Μάθημα 3ον: Νόμος καὶ Τύχη. Ο δρόμος πρὸς τὸν θρόνο τῆς Μακεδονίας. Ἡ ἰκανότητα νὰ ἐκμεταλλεύεσαι τίς εὐκαιρίες καὶ νὰ δημιουργεῖς τὴν μοίρα σου. Ὁ θάνατος τοῦ Φιλίππου: Ἐξυπηρέτησε ἢ ὄχι τοὺς σκοποὺς τοῦ Ἀλεξάνδρου;  

Μάθημα 4ον – 5ον:  Ἡγέτης τῶν Ἑλλήνων. Ὁ ὁρισμὸς τῆς ἡγεσίας. Τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ leader – manager. Τὸ Ὄραμα ὡς κίνητρο. Ἡ διαφορὰ τοῦ ὀράματος ἀπὸ τὸ ὄνειρο. Ἡ κατάκτησις τῆς Ἀσίας ἦταν ὄντως ὅραμα τοῦ Ἀλεξάνδρου; Δημιουργῶντας ταυτότητα. Τὸ ὄραμα μεταδίδεται μέσῳ συμβόλων. 

Μάθημα 6ον: Κυρίαρχος τῆς Ἑλλάδος. Τό «Προβλέπειν» ὡς ἰκανότητα. Πῶς γίνεται μιὰ ἐπιτυχημένη πρόβλεψις. Τὸ λάθος ποῦ κάνουν συχνὰ οἱ ἡγέτες. 

Μάθημα 7ον: Πρὸς τὴν Ἀσία. Ὁ ἐπιτυχημένος σχεδιασμὸς ὡς βάση ὁποιασδήποτε ἐπιτυχίας. Κάθε μάχη χρειάζεται τὸν κατάλληλο στρατό.  

Μάθημα 8ον: Ἡ μάχη τοῦ Γρανικοῦ Ποταμοῦ. Ἡ μετάδοσις τοῦ ὀράματος. Ἡ ὀργάνωσις ὡς καταλύτης τῆς νίκης. Τά πράγματα δὲν συμβαίνουν ἀπὸ μόνα τους.

Μάθημα 9ον – 10ον: Ἡ μάχη στὴν Ἰσσό. «Διοικῶ» σημαίνει δὲν ξεχνῶ ποιός εἶμαι. Τὰ τρία εἴδη διακυβέρνησης. Ἡ ἐπιτυχία μιᾶς ἰκανῆς διοίκησης περνᾶ μέσα ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευση τῶν λαθῶν τῶν ἀντιπάλων. 

Μάθημα 11ον: Ἡ πολιορκία τῆς Τύρου. Πῶς λύνονται τά ἄλυτα προβλήματα. Πῶς ἀντιμετωπίζονται τά πειθαρχικά παραπτώματα. Ἡ ἐπιβίωσις σέ περίοδο «ἰσχνῶν ἀγελάδων». 

Μάθημα 12ον: Ἡ ἐπίσκεψις στο ναό τοῦ Ἄμμωνος Διός. Ὁ δρόμος πρός τήν ἀποθέωση. Ἡ προπαγάνδα καί τά ἀποτελέσματά της. Ὁ Ἀλέξανδρος ὡς Φαραώ τῆς Αἰγύπτου. Ἡ πρότασις τοῦ Δαρείου.   

Μάθημα 13ον – 14ον: Ἡ μάχη τῶν Γαυγαμήλων. Ὅλοι σάν μία γροθιά: Ἡ δύναμη τοῦ συντονισμοῦ. Ἡ νοοτροπία τῆς νίκης: Ἑστίασις – Εὐκινησία – Εὐελιξία. Ἡ δολοφονία τοῦ Δαρείου.

Μάθημα 15ον: Τὰ προβλήματα ποὺ φέρνουν οἱ συνεχεῖς ἐπιτυχίες. Πῶς παίρνονται οἱ «σκληρές» ἀποφάσεις. Οἱ μεγάλοι ἡγέτες κάνουν μεγάλα λάθη. Στόν ὑλικό κόσμο ὅλα ἀνεβαίνουν καί κατεβαίνουν συνεχώς. 

 Μάθημα 16ον: Ἡ μάχη στον Ὑδάσπη ποταμό. Πῶς ἐπιτυγχάνεται ὁ αἰφνιδιασμός καί πῶς ἀντιμετωπίζεται ὁ ἐφησυχασμός. Πολλές ομάδες – ἕνας στόχος! 

Μάθημα 17ον: Δημιουργώντας συμμαχίες. Ἡ εὐφυής διπλωματία, ἀπαραίτητη ἰκανότητα γιά τήν ἐπιβίωση στον χῶρο τῶν ἐπιχειρήσεων. Δέν πρέπει ποτέ νά ἀμφιβητοῦνται οἱ ἰκανότητες τοῦ ἡγέτη. Γίνε ὁ «ἀπό μηχανής θεός». 

Μάθημα 18ον: Ὁ Γόρδιος δεσμός καί ἡ «Ἄορνος Πέτρα». Ἡ ἀντίληψη εἶναι πιό σημαντική ἀπὸ τὴν πραγματικότητα. Μάθε τόν ἀντίπαλό σου καί τίς πεποιθήσεις του. Κυριάρχησε στό συναίσθημα. 

Μάθημα 19ον: Οἱ Γάμοι στα Σοῦσα. Ἡ πολιτική τῶν ἐπιγαμιῶν. Ὁ «γάμος» ὡς διπλωματία. Τό πρόβλημα τῆς ἐπέκτασης μιᾶς ἐπιχείρησης. Τό πιό παθογόνο μέρος ἑνός ὀργανισμοῦ. 

Μάθημα 20ον: Ὅλοι γιά ἕναν καί ἕνας γιά ὅλους! Ἡ πολιορκία τῶν Μαλλῶν καί ἡ ἐπιστροφή ἀπό τήν ἔρημο τῆς Γεδρωσίας. Ἡγέτης εἶναι αὐτός πού δέχεται πρῶτος τίς συνέπειες . 

Μάθημα 21ον:  Δημιουργώντας ἕναν καινούργιο κόσμο. Ἡ οἰκονομική διαχείρισις τῆς ἐκστρατείας. Τό τέλος ὡς νέα  ἀρχή: «Τῶ κρατίστῳ».

 

 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ «ΗΘΙΚΑ»

Μάθημα 1ον – 2ον: Περί Ἀλεξάνδρου Τύχης ἤ Ἀρετῆς. Τελικά ὁ Ἀλέξανδρος πέτυχε ἀπό ἰκανότητα ἤ ἀπό τύχη; Ἡ κριτική τοῦ Πλουτάρχου στίς ἀποφάσεις τοῦ μέγιστου στρατηλάτη. 

Μάθημα 3ον: Περί ἡθικῆς Ἀρετῆς. Τί ὀνομάζουμε Ἀρετή; Εἶναι διδακτό πράγμα ἡ Ἀρετή καὶ σὲ ποιόν βαθμό;

Μάθημα 4ον – 5ον: Περί Ἀοργησίας. Πῶς μποροῦμε νά ἐλέγξουμε τόν θυμό; Ἡ σύνδεση τῆς φιλοσοφίας τοῦ Πλουτάρχου μέ τήν Στωική φιλοσοφία. 

Μάθημα 6ον – 7ον – 8ον: Περί Εὐθυμίας. Τί ὀνομάζουμε «εὐτυχία» καί ποια εἶναι τά μυστικά της κατά τόν Πλούταρχo. 

Μάθημα 9ον: «Περί παίδων ἀγωγῆς». Πῶς μποροῦμε νά ἀποκτήσουμε καί νά μεγαλώσουμε ὑγιή παιδιά μέ πνευματική ἀλκή, κατά τόν Πλούταρχο.

Μάθημα 10ον: Περί τοῦ ἀκούειν. Ἡ τέχνη νά ἀκοῦς καί νά καταλαβαίνεις τούς ἄλλους γύρω σου.  Ἡ σημασία της στην ῥητορική ἰκανότητα.

Ὅλα τὰ μαθήματα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς εἶναι διαθέσιμα καὶ  μέσῳ διαδικτύου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Λ. Κηφισίας 125 – 127 
Εμπορικό Κέντρο Cosmos
 
210.5221314