Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Teaching Ancient Greek as an extra-curricular activity since 1994.

Plato’s Symposium

Plato’s “Symposium” stands as a masterpiece that imbues love with profound moral significance, elevating it to the status of a supreme deity. In this philosophical dialogue, Plato explores the various dimensions of love, discussing its nature, forms, and implications for human existence. Through the voices of different characters, including Socrates, the dialogue delves into the metaphysical and ethical aspects of love, offering a nuanced and thought-provoking exploration of this complex emotion. The “Symposium” continues to be celebrated for its enduring insights into the nature of love and its role in shaping human values and relationships.

13.00