Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Δεῖτε τὸ Πρῶτο Μάθημα Δωρεάν

Ο ΗΓΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 Μαθήματα ἡγεσίας, ἀπὸ τὸν καλύτερο manager τῆς Ιστορίας. 

Πώς νά διοικεῖτε ἕναν ὀργανισμὸ καὶ νὰ διαχειρίζεστε ὀποιοδήποτε δύσκολο πρόβλημα μέσα ἀπὸ τὸν τρόπο σκέψης τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς Ἀριστοτελικῆς Φιλοσοφίας μέσα ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

ΣΚΟΠΟΣ: Διεύρυνση τῆς ἡγετικῆς ἱκανότητας. Ὀργάνωση τῆς καθημερινῆς ἐργασίας καὶ σκέψης μὲ στόχο τὴν αὔξηση τῆς συνολικῆς ἀποδοτικότητας καὶ τὴν ἀντιμετώπιση προβλημάτων.  

ΟΦΕΛΗ: Αὔξηση της αυτοπεποίθησης. Ἀποτελεσματικότητα στὴν διοίκηση. Ἐπιτυχία στὴν διαχείριση ἀνθρώπων καὶ πόρων.

Για να δείτε αυτό το περιεχόμενο πρέπει πρώτα να συνδεθείτε.

 

Ἡ σύνδεση μπορεῖ νὰ γίνει κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραδόσεως τοῦ μαθήματος μέσω live streaming ἢ ἀργότερα, on demand. Ἡ σύνδεση στὸ μάθημα γίνεται ἁπλούστατα, μὲ τὴν ἀπόκτηση ἑνὸς καὶ μόνο κωδικοῦ ποὺ θὰ λάβετε μὲ τὴν ἐγγραφή σας στὸ ἀγαπημένο σας μάθημα.

Μὲ τὴν συνδρομή σας, μηνιαία ἢ ἐτήσια, ἐξασφαλίζετε τὴν πρόσβαση στὴν διαδικτυακὴ πλατφόρμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς γιὰ τὸ διάστημα ποὺ ὁρίζει ἡ συνδρομή σας. Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες, ἐπικοινωνῆστε μὲ τὸ τμῆμα τῶν διαδικτυακῶν συνδρομῶν στὴν ἠλεκτρονικὴ  διεύθυνση info@ellinikiagogi.gr