Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Teaching Ancient Greek as an extra-curricular activity since 1994.

Χάος: A Word as Old as Time

By Eugenia Manolidou

Hey there, Classical Kids! Did you know that the word “chaos,” in Greek «χάος» (pron. “háos”), is  as old as time itself? It’s true! In fact, the earliest mention of chaos comes from the Greek poet  Hesiod (8th B.C.). His work “Theogony” begins with: “First there was Chaos,” and described how  everything began in a swirling dance of planets and stars in the endless expanse of space.

Chaos isn’t necessarily bad, although it basically has a negative meaning. Sometimes, it leads to exciting new discoveries and adventures, like mixing different colors of paint to create a beautiful  drawing.

Chaos is often described as “abyss,” another ancient Greek word. “Abyss” comes from the word «ἄβυσσος» [pronounced  “ávissos”, consisting of the α – (without) + βυσσός (depth)] , meaning a very deep and dark place, similar to the deepest, darkest part of the ocean. The abyss is also a place full of wonder and mystery, much like the stories I love to read or the dreams we have at night. It’s so much fun to explore the unknown and uncover its secrets, don’t you agree?

  Abyss Painting  by Gillian Fortson

So, the next time you hear the words “chaos” and “abyss,” remember that these amazing words,  like many others, have come from Ancient Greek. Isn’t it fascinating how many Ancient Greek  words you already know?

Until next time, remember: a little bit of chaos didn’t hurt anyone – but  don’t tell your mom!