Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Τίς Ἀγορεύειν Βούλεται… Ἑλληνιστί!

Ἀρχόμεθα τῆς διαδικτυακῆς ταύτης ὁμάδος, ὅπου ἅπαντες ὑμεῖς οἱ ὁμιλοῦντες Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ δύνασθε γράφειν. Ὅστις ἂν πρόφρων ᾖ καὶ Ἑλληνικῆς γλώσσης ἑταῖρος πρὸς αὐτὸν διαλεξώμεθα. Προτιθέμεθα γράφειν τὰ συμβαίνοντα καὶ τὰ συμβεβηκότα  τῇ τῶν προγόνων αὐδῇ. Ἅπαντας ἀσμένως ὑποδεξόμεθα.