ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Τὰ παιδικὰ τμήματα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς ἀπευθύνονται σὲ παιδιὰ ἡλικίας 4-12 ἐτῶν καὶ ὡς στόχο ἔχουν:

Στὸ ἐπίκεντρο τῶν μαθημάτων βρίσκεται πάντα ὁ μαθητὴς καὶ αὐτὸς καθοδηγεῖ τὴν πορεία τῆς διδασκαλίας. Ποτὲ δὲν δίνονται εὔκολες λύσεις καὶ ἀπαντήσεις στὰ παιδιά, ἀντίθετα μόνα τους ἐρευνοῦν, ψάχνουν καὶ παρατηροῦν γιὰ νὰ καταλήξουν στὸ δικό τους συμπέρασμα. Ἐμεῖς τοὺς δίνουμε μόνον τὸ ἐρέθισμα!