ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

adwnis-georgiadis

Άδωνις Γεωργιάδης

Γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα. Εἶναι ἀπόφοιτος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, τοῦ τμήματος Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας. Απὸ τὸ 1993 καὶ μετὰ τὸν θάνατο τῶν γονέων του, ἀναλαμβάνει μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφὸ τοῦ Λεωνίδα τὴν διεύθυνση τῶν ἐκδόσεων «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ». Ὑπὸ τὴν δική του ἐπίβλεψη ἔχουν ἐκδοθεῖ περίπου 1.000 βιβλία, κυρίως μεταφράσεις ἀρχαίων καὶ βυζαντινῶν Ἑλλήνων συγγραφέων, αλλὰ καὶ μελέτες γύρω ἀπὸ τὸν διαχρονικὸ Ἑλληνικὸ πολιτισμό. Τὸ 1994 ἵδρυσε τὸ Κέντρο Ἐλευθέρων Σπουδῶν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», μὲ σκοπὸ τὴν διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, μὲ μία πρωτότυπη μέθοδο, τόσο σὲ ἐνήλικες, ὅσο καὶ σὲ παιδιὰ.

leonidas

Λεωνίδας Γεωργιάδης

Τὸ 1989 ἀποφοίτησε μὲ "Ἄριστα" απὸ τὸ Μαθηματικὸ τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, ὅπου καὶ παρέμεινε ὡς μεταπτυχιακὸς ὑπότροφος μέχρι τὸ 1993. Μετὰ τὸν ἀπρόσμενο θάνατο τῶν γονέων του, ἀνέλαβε μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφὸ τοῦ Ἄδωνι τὴν διεύθυνση τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ». Ἀπὸ τὸ 2003 διετέλεσε συμπαραγωγὸς τῆς καθημερινῆς τηλεοπτικῆς ἐκπομπῆς "Ἑλλήνων Ἔγερσις" ποὺ εἶχε ὡς σκοπὸ τὴν παρουσίαση στὸ εὐρὺ κοινὸ ὅλων τῶν σημαντικῶν ἔργων Ἑλλήνων καὶ ξένων συγγραφέων. Ἀπὸ τὸ 2012 διδάσκει Ἀρχαῖα Ελληνικὴ Φιλοσοφία στὴν πρότυπη σχολὴ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Διοργανώνει θερινὰ σεμινάρια, ἐκδρομὲς ἀρχαιολογικοῦ καὶ ψυχαγωγικοῦ χαρακτῆρα, πάντα μὲ σκοπὸ τὴν διάδοση τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος καὶ τὴν ἐξέλιξη τῆς ἀνθρωπότητας, πάνω στὶς μεγάλες ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Σοφία Γούλα

Ἡ Σοφία Γούλα γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1982 καὶ ἀπὸ πολὺ μικρὴ ἀποφάσισε ὅτι θέλει νὰ ἀκολουθήσει τὸ ἐκπαιδευτικὸ λειτούργημα. Τελείωσε τὸ σχολεῖο καὶ εἰσῆλθε στὴν Σχολὴ Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Πατρῶν, στὸ τμῆμα Φιλολογίας. Οἱ σπουδές της εἶχαν κλασικὸ προσανατολισμό, μὲ ἔμφαση στὴν μελέτη ἀρχαίων ἑλληνικῶν κειμένων ὅλων των εἰδῶν, λογοτεχνικῶν, φιλοσοφικῶν, ρητορικῶν καὶ ἱστορικῶν, καθὼς καὶ οἱ παιδαγωγικὲς προεκτάσεις αὐτῶν τῶν θεμάτων. Ἐπίσης, ἀσχολήθηκε μὲ τὸν σχεδιασμὸ μαθημάτων καὶ ἀναλυτικῶν προγραμμάτων γιὰ τὴ διδασκαλία τῶν Φιλολογικῶν μαθημάτων καὶ παρακολούθησε σεμινάρια τῆς "ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" μὲ θέμα τοὺς προϊστορικοὺς πολιτισμοὺς τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου. Τὸ 2004 λαμβάνει τὸ πτυχίο της μὲ χαρακτηρισμὸ "Λίαν Καλῶς" καὶ ἀρχίζει τὴν παρακολούθηση μαθημάτων Ἱστορίας καὶ Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὴν σχολὴ "Ἑλληνικὴ Ἀγωγή". Λίγο μετὰ ἀρχίζει ἡ συνεργασία της μὲ τὴν ἐν λόγῳ σχολὴ καθὼς τὰ θέματα τῶν μαθημάτων καὶ ἡ προσέγγιση τὴν ἐκφράζουν ἀπόλυτα. Ἡ μέθοδός της εἶναι μαθητοκεντρικὴ καὶ διαλεκτική: θέτοντας τίς κατάλληλες ἐρωτήσεις προσπαθεῖ νὰ βοηθήσει τὰ παιδιὰ στὴν ἀναζήτηση τῆς γνώσης καὶ ὄχι νὰ τοὺς δώσει ἕτοιμες ἀπαντήσεις. Στόχος της, μέσα ἀπὸ τὴν μελέτη τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἡ δημιουργία προτύπων γιὰ τὰ παιδιά, ἡ εὕρεση στόχων καὶ ἡ ἐπίτευξή τους μὲ ἐπιμονή, ὑπομονὴ καὶ μεθοδικότητα. Πιστεύει ὅτι ὅσο περνάει ὁ καιρὸς τόσο λιγότερο πρέπει οἱ νέοι νὰ χρειάζονται τὸν δάσκαλο, γιατί σκοπὸς τοῦ τελευταίου εἶναι ἡ αὐτονόμηση τῶν μαθητῶν καὶ ἡ δημιουργία φτερῶν. Συχνὰ θὰ τὴν ἀκούσετε νὰ λέει ὅτι ἡ μόρφωση εἶναι βίωμα, εἶναι συναίσθημα καὶ γι' αὐτὸ τὸ πρώτιστο ποὺ τὴν ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ ἐπαφὴ μὲ τὰ παιδιά, ἡ κατανόηση τῶν ἀναγκῶν τους καὶ ἔτσι ἡ δημιουργία κατάλληλου ἐκπαιδευτικοῦ κλίματος.

Βίκυ Σακκά

Ἡ Βίκυ Σακκὰ γεννήθηκε τὸ 1982 στὴν Ἀθήνα, ὅπου καὶ μεγάλωσε. Τὸ 2000 εἰσήχθη στὴν Φιλοσοφικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν, στὸ τμῆμα Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικῆς - Ψυχολογίας. Πῆρε κατεύθυνση στὴν παιδαγωγικὴ καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τὴν διδακτικὴ τῶν ἀρχαίων, τῆς γλώσσας, τῆς λογοτεχνίας, ἀλλὰ καὶ τὴν διδακτικὴ τῶν μουσείων, καθὼς ἡ ἐπίσκεψη τῶν μαθητῶν σὲ μουσειακοὺς χώρους τους δίνει κίνητρο γιὰ περαιτέρω μάθηση, ἐνῶ ταυτόχρονα τὴν καθιστοῦν βιωματικη. Ταυτόχρονα, παρακολουθησε μαθήματα Εἰδικῆς Ἀγωγῆς, ἀφοῦ σύμφωνα μὲ τὴν ἀντίληψη πολλῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ τῆς δικῆς της φυσικά, ἕνα παιδὶ μὲ μαθησιακὰ προβλήματα ἢ ἕνα παιδὶ μὲ ἰδιαίτερες ἀνάγκες μπορεῖ νὰ ἐνσωματωθεῖ πλήρως σὲ ἕνα κανονικὸ σχολεῖο καὶ κατ' ἐπέκταση στὴν κοινωνία ἀργότερα. Ἀποφοιτῶντας μὲ Λίαν Καλῶς ἦρθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ καὶ παρακολούθησε τὸν τριετῆ κύκλο μαθημάτων τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας μὲ διδάσκουσα τὴν Τζιροπουλου-Εὐσταθιου Ἄννα καθὼς καὶ τὸ σεμινάριο ἐτυμολογίας τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου. Ἔτσι ξεκίνησε νὰ διδάσκει στὰ τμήματα Παίδων καὶ προσχολικῆς ἀγωγῆς μὲ τὴν μέθοδο τῶν ζωντανῶν γλωσσῶν, ὅπως ἄλλωστε ὀφείλουμε νὰ θεωροῦμε τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα. Στόχος της, νὰ γίνεται ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα κτῆμα τῶν παιδιῶν μέσα ἀπὸ τὸ παιχνίδι, τὴν δημιουργικότητα καὶ τὸν διάλογο. Χάρη στὸν πλοῦτο τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας τὰ παιδιὰ ἀναπτύσσουν τομεῖς ποὺ ἀφοροῦν τὴν αἰσθητικὴ καὶ τὴν νοητική τους ἀντίληψη, διαμορφώνοντας μιὰ ὁλοκληρωμένη προσωπικότητα.

Εύα Καπόλου

Ἡ Εὐμορφία Ἀθ. Καπόλου γεννήθηκε στὴν Δ.Γερμανία καὶ μεγάλωσε στὴν Ἰστιαία Εὐβοίας. Εἶναι φιλόλογος, ἀπόφοιτος τοῦ τμήματος Κλασσικῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Διδάσκει στὴν «Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ» ἀπὸ τὸ 1999, καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἐτῶν αὐτῶν εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ παρακολουθήσει, μὲ πολλὴ μεγάλη χαρὰ καὶ συγκίνησι, τοὺς μικρούς της μαθητὲς νὰ ἀριστεύουν καὶ νὰ ἐπιτυγχάνουν στοὺς στόχους τους καὶ τοὺς μεγαλυτέρους νὰ ἐπιμορφώνονται μὲ πραγματική, ἐξανθρωπιστικὴ παιδεία. «Παιδεία εὐτυχοῦσι μὲν ἐστὶ κόσμος, ἀτυχοῦσι δὲ καταφύγιο». Μὲ ἰδιαίτερη ἀγάπη γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, μελετῶντας τὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ γραμματεία καὶ ἀκολουθῶντας τὴν πρωτότυπη μέθοδο διδασκαλίας τῆς «Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς», δηλαδὴ τὴν διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν μὲ τίς μεθόδους τῶν ζωντανῶν γλωσσῶν, σκοπεύει στὴν διαρκῆ μεταλαμπάδευσι των πανανθρωπίνων ἀρχαίων ἑλληνικῶν ἀξιῶν στοὺς μαθητές της, ἐφήβους καὶ ἐνήλικες. «Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ ὁμήρου...» Ὅραμά της νὰ ἰσχύει αὐτὸ γιὰ κάθε Ἑλληνίδα καὶ κάθε Ἕλληνα.

Μυθολογία στη Φιλοσοφία

Σόνια Σιούτη

Η Σόνια Σιούτη εἶναι πτυχιοῦχος τοῦ τμήματος Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μὲ εἰδίκευση στὴν Κλασσικὴ Φιλολογία. Ἐργάζεται στὸν χῶρο τῆς φροντιστηριακῆς ἐκπαίδευσης, προετοιμάζοντας ὑποψηφίους γιὰ τίς Πανελλαδικὲς Ἐξετάσεις, ἀπὸ τὸ 2006. Ἔχει συγγράψει τὰ παρακάτω ἐκπαιδευτικὰ βιβλία ποὺ κυκλοφοροῦν ἀπὸ τίς ἐκδόσεις Ἔναστρον: • Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ Γ' Λυκείου: Φάκελος Ὑλικοῦ • Θεματογραφία Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν Γ' Λυκείου • Θεματογραφία Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν Β' Λυκείου • Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ Α' Λυκείου, Κριτήρια Ἀξιολόγησης • Γραμματικὴ τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν - Τετράδιο ἐργασιῶν, τ.1, 2 • Συντακτικὸ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας • Θουκυδίδη ἱστορία Α' Γενικοῦ Λυκείου: Βιβλίο Ι, Βιβλίο ΙΙΙ • Ἐγχειρίδιο γλωσσικῆς διδασκαλίας γιὰ τὴν Ἀρχαία ἑλληνική • Ηροδότου ἱστορίαι, Α' Γυμνασίου • Ἀρχαία ἑλλάδα, ὁ Τόπος καὶ οἱ Ἄνθρωποι, Β' Γυμνασίου • Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἱστοριογράφοι: Ξενοφῶντος Ἑλληνικὰ A' Λυκείου Aπὸ τὸ 2017 ἀσχολεῖται ἐνεργὰ καὶ μὲ τὴ διαδικτυακὴ ἐκπαίδευση. Στὴν Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ διδάσκει στὰ τμήματα Ἀγωγῆς Ἐφήβων καὶ Ἐκθέσεως.