Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2 ΔΙΩΡΑ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΠΟ 26/06 ΕΩΣ 21/07

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 100€

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

– Οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μαθήτριες θὰ ἔρθουν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὰ κείμενα τοῦ Ξενοφῶντος καὶ τοῦ Θουκυδίδου (σύμφωνα μὲ τὴν ἐπίσημη διδακτέα ὕλη του σχολείου). Παράλληλα, μὲ ἄξονα τὰ κείμενα αὐτά, θὰ ἐξασκηθοῦν στὰ γραμματικὰ καὶ συντακτικὰ φαινόμενα ποὺ θὰ διδαχθοῦν, κάνοντας συγχρόνως μία οὐσιαστικὴ ἐπανάληψη στὴν ὕλη τῶν τριῶν τάξεων τοῦ γυμνασίου.

– Τὸ μάθημα πραγματοποιεῖται μὲ διαδραστικὸ τρόπο, ὥστε κάθε παιδὶ νὰ ἀντιληφθεῖ πὼς τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ εἶναι ἡ γλῶσσα μας καὶ μποροῦμε νὰ τὴ μάθουμε καὶ νὰ τὴ χρησιμοποιοῦμε ὀρθά. Σὲ αὐτὸ θὰ βοηθήσουν καὶ οἱ λεξιλογικὲς ἀσκήσεις ποὺ θὰ ἐπεξεργαζόμαστε στὴν τάξη, δεδομένου ὅτι στὸ σχολεῖο δίνεται ἰδιαίτερη ἔμφαση στὸ λεξιλόγιο τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς (ἐτυμολογία, παράγωγα, συνώνυμα κ.τ.λ.)

– Οἱ μαθητὲς ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ παρακολουθήσουν εἴτε μὲ φυσικὴ παρουσία στὴν τάξη, εἴτε μέσῳ διαδικτύου, ζωντανὰ ἢ ἀσύγχρονα.

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

1η ἑβδομάδα

Ἐπανάληψη ὕλης Γυμνασίου

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

2η ἑβδομάδα

Εἰσαγωγὴ στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ ἱστοριογραφία

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

3η ἑβδομάδα

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

4η ἑβδομάδα

Θουκυδίδου Κερκυραϊκά

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

– Ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων ἀπευθύνεται στοὺς μαθητὲς καὶ στὶς μαθήτριες οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐπιλέξει τὴν ὁμάδα προσανατολισμοῦ ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν (: θεωρητικὴ κατεύθυνση).

– Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν μαθημάτων τὰ παιδιὰ θὰ διδαχθοῦν τὴ μεθοδολογία ἐπεξεργασίας τοῦ ἀδίδακτου ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κειμένου.

– Εῖναι ἕνα νέο ἐκπαιδευτικὸ ἀντικείμενο γιὰ τοὺς μαθητὲς καὶ ἀπαιτεῖ γνώση τοῦ συντακτικοῦ καὶ τῆς γραμματικῆς τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ὥστε νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ μεταφράσουν ἕνα ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κείμενο.

– Δεδομένου ὅτι στὶς Πανελλαδικὲς ἐξετάσεις οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μαθήτριες θὰ κληθοῦν νὰ μεταφράσουν ἕνα ἀδίδακτο ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κείμενο, ἡ παρακολούθηση τοῦ συγκεκριμένου κύκλου μαθημάτων καθίσταται ἰδιαίτερα σημαντική.

ΒΛΥΚΕΙΟΥ

1η ἑβδομάδα

Ἐπεξεργασία ἀδίδακτου κειμένου ἀρχαίων ἑλληνικῶν
(συντακτική – γραμματικὴ ἐπεξεργασία)

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

2η ἑβδομάδα

Ἐπεξεργασία ἀδίδακτου κειμένου ἀρχαίων ἑλληνικῶν
(συντακτική – γραμματικὴ ἐπεξεργασία)

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

3η ἑβδομάδα

Ἐπεξεργασία ἀδίδακτου κειμένου ἀρχαίων ἑλληνικῶν
(συντακτική – γραμματικὴ ἐπεξεργασία)

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

4η ἑβδομάδα

Ἐπεξεργασία ἀδίδακτου κειμένου ἀρχαίων ἑλληνικῶν
(συντακτική – γραμματικὴ ἐπεξεργασία)

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

– Ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων ἀπευθύνεται στοὺς μαθητὲς καὶ στὶς μαθήτριες οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐπιλέξει τὴν ὁμάδα προσανατολισμοῦ ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν (: θεωρητικὴ κατεύθυνση).

– Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν μαθημάτων τὰ παιδιὰ θὰ διδαχθοῦν τὴ μεθοδολογία ἐπεξεργασίας τοῦ ἀδίδακτου ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κειμένου.

– Εῖναι ἕνα νέο ἐκπαιδευτικὸ ἀντικείμενο γιὰ τοὺς μαθητὲς καὶ ἀπαιτεῖ γνώση τοῦ συντακτικοῦ καὶ τῆς γραμματικῆς τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ὥστε νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ μεταφράσουν ἕνα ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κείμενο.

– Δεδομένου ὅτι στὶς Πανελλαδικὲς ἐξετάσεις οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μαθήτριες θὰ κληθοῦν νὰ μεταφράσουν ἕνα ἀδίδακτο ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κείμενο, ἡ παρακολούθηση τοῦ συγκεκριμένου κύκλου μαθημάτων καθίσταται ἰδιαίτερα σημαντική.

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

1η ἑβδομάδα

Ἐπεξεργασία ἀδίδακτου κειμένου ἀρχαίων ἑλληνικῶν
(συντακτική – γραμματικὴ ἐπεξεργασία)

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

2η ἑβδομάδα

Ἐπεξεργασία ἀδίδακτου κειμένου ἀρχαίων ἑλληνικῶν
(συντακτική – γραμματικὴ ἐπεξεργασία)

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

3η ἑβδομάδα

Ἐπεξεργασία ἀδίδακτου κειμένου ἀρχαίων ἑλληνικῶν
(συντακτική – γραμματικὴ ἐπεξεργασία)

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

4η ἑβδομάδα

Ἐπεξεργασία ἀδίδακτου κειμένου ἀρχαίων ἑλληνικῶν
(συντακτική – γραμματικὴ ἐπεξεργασία)

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Λ. Κηφισίας 125 – 127 
Εμπορικό Κέντρο Cosmos
 
210.5221314