ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ προετοιμασία γιὰ τὸ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2 ΔΙΩΡΑ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΠΟ 26/06 ΕΩΣ 21/07

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 100€

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– Οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μαθήτριες θὰ ἔρθουν σὲ μία πρώτη ἐπαφὴ μὲ τὸν ὄμορφο κόσμο τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας. Σὲ αὐτὸν τὸν κύκλο μαθημάτων θὰ θέσουμε τίς βάσεις ὥστε νὰ μπορέσουν νὰ ἀνταποκριθοῦν μὲ ἐπιτυχία στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ νέου -γιὰ τὰ παιδιά- ἀντικειμένου, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς σχολικῆς χρονιᾶς.

– Στὰ μαθήματά μάς θὰ διδαχθοῦν μὲ εὔληπτο καὶ οὐσιαστικὸ τρόπο ἕνα σημαντικὸ τμῆμα τῆς ὕλης τους, ἔχοντας παράλληλα τὴ δυνατότητα νὰ ἐξασκηθοῦν μὲ φύλλα ἐργασίας καὶ πλούσιο ἐκπαιδευτικὸ ὑλικό.

– Τὸ μάθημα πραγματοποιεῖται μὲ διαδραστικὸ τρόπο, ὥστε κάθε παιδὶ νὰ ἀντιληφθεῖ πὼς τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ εἶναι ἡ γλῶσσα μας καὶ μποροῦμε νὰ τὴ μάθουμε καὶ νὰ τὴ χρησιμοποιοῦμε ὀρθά. Σὲ αὐτὸ θὰ βοηθήσουν καὶ οἱ λεξιλογικὲς ἀσκήσεις ποὺ θὰ ἐπεξεργαζόμαστε στὴν τάξη, δεδομένου ὅτι στὸ σχολεῖο δίνεται ἰδιαίτερη ἔμφαση στὸ λεξιλόγιο τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς (ἐτυμολογία, παράγωγα, συνώνυμα κ.τ.λ.)

– Οἱ μαθητὲς ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ παρακολουθήσουν εἴτε μὲ φυσικὴ παρουσία στὴν τάξη, εἴτε μέσῳ διαδικτύου, ζωντανὰ ἢ ἀσύγχρονα.

ΑΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1η ἑβδομάδα

Φθόγγοι/ Γράμματα/ Τόνοι/Πνεύματα/κανόνες τονισμοῦ

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

2η ἑβδομάδα

Οὐσιαστικὰ Α΄ κλίσεως / Τὸ ῥῆμα εἰμὶ

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

3η ἑβδομάδα

Οὐσιαστικὰ Β΄ κλίσεως/  Οἱ χρόνοι τοῦ ῥήματος

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

4η ἑβδομάδα

Συντακτικό: Ὑποκείμενο / Ἀντικείμενο

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– Οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μαθήτριες θὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα, ἀφενὸς νὰ κάνουν μία οὐσιαστικὴ ἐπανάληψη σὲ συντακτικὰ καὶ γραμματικὰ φαινόμενα ποὺ ἔχουν διδαχθεῖ στὴν Α’ Γυμνασίου, ἀφετέρου νὰ ἔρθουν σὲ ἐπαφὴ μὲ φαινόμενα ποὺ ἀφοροῦν στὴ διδακτέα ὕλη τῆς Β’ τάξης. Ἔτσι, ὄχι μόνο θὰ καλύψουν κενὰ πού, ἐνδεχομένως, ὑπάρχουν ἀπὸ τὴν προηγούμενη τάξη, ἀλλὰ θὰ προετοιμαστοῦν κατάλληλα γιὰ τὸ σχολεῖο.

– Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν μαθημάτων μας θὰ διδαχθοῦν μὲ εὔληπτο καὶ οὐσιαστικὸ τρόπο ἕνα σημαντικὸ τμῆμα τῆς ὕλης τους, ἔχοντας παράλληλα τὴ δυνατότητα νὰ ἐξασκηθοῦν μὲ φύλλα ἐργασίας καὶ πλούσιο ἐκπαιδευτικὸ ὑλικό.

– Τὸ μάθημα πραγματοποιεῖται μὲ διαδραστικὸ τρόπο, ὥστε κάθε παιδὶ νὰ ἀντιληφθεῖ πὼς τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ εἶναι ἡ γλῶσσα μας καὶ μποροῦμε νὰ τὴ μάθουμε καὶ νὰ τὴ χρησιμοποιοῦμε ὀρθά. Σὲ αὐτὸ θὰ βοηθήσουν καὶ οἱ λεξιλογικὲς ἀσκήσεις ποὺ θὰ ἐπεξεργαζόμαστε στὴν τάξη, δεδομένου ὅτι στὸ σχολεῖο δίνεται ἰδιαίτερη ἔμφαση στὸ λεξιλόγιο τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς (ἐτυμολογία, παράγωγα, συνώνυμα κ.τ.λ.)

– Οἱ μαθητὲς ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ παρακολουθήσουν εἴτε μὲ φυσικὴ παρουσία στὴν τάξη, εἴτε μέσῳ διαδικτύου, ζωντανὰ ἢ ἀσύγχρονα.

ΒΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1η ἑβδομάδα

Ἐπανάληψη ὕλης τῆς Α΄ Γυμνασίου

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

2η ἑβδομάδα

Οὐσιαστικὰ Γ΄ κλίσεως / Ἐπίθετα

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

3η ἑβδομάδα

Ἀπρόσωπη σύνταξη

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

4η ἑβδομάδα

Οἱ ἐγκλίσεις τοῦ ῥήματος

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– Οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μαθήτριες θὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα, ἀφενὸς νὰ κάνουν μία οὐσιαστικὴ ἐπανάληψη σὲ συντακτικὰ καὶ γραμματικὰ φαινόμενα ποὺ ἔχουν διδαχθεῖ στὶς δυὸ προηγούμενες τάξεις τοῦ Γυμνασίου, ἀφετέρου νὰ ἔρθουν σὲ ἐπαφὴ μὲ φαινόμενα ποὺ ἀφοροῦν στὴ διδακτέα ὕλη τῆς Γ’ τάξης. Ἔτσι, ὄχι μόνο θὰ καλύψουν κενὰ πού, ἐνδεχομένως, ὑπάρχουν ἀπὸ τὴν προηγούμενη τάξη, ἀλλὰ θὰ προετοιμαστοῦν κατάλληλα γιὰ τὸ σχολεῖο.

– Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν μαθημάτων μας θὰ διδαχθοῦν μὲ εὔληπτο καὶ οὐσιαστικὸ τρόπο ἕνα σημαντικὸ τμῆμα τῆς ὕλης τους, ἔχοντας παράλληλα τὴ δυνατότητα νὰ ἐξασκηθοῦν μὲ φύλλα ἐργασίας καὶ πλούσιο ἐκπαιδευτικὸ ὑλικό.

– Τὸ μάθημα πραγματοποιεῖται μὲ διαδραστικὸ τρόπο, ὥστε κάθε παιδὶ νὰ ἀντιληφθεῖ πὼς τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ εἶναι ἡ γλῶσσα μας καὶ μποροῦμε νὰ τὴ μάθουμε καὶ νὰ τὴ χρησιμοποιοῦμε ὀρθά. Σὲ αὐτὸ θὰ βοηθήσουν καὶ οἱ λεξιλογικὲς ἀσκήσεις ποὺ θὰ ἐπεξεργαζόμαστε στὴν τάξη, δεδομένου ὅτι στὸ σχολεῖο δίνεται ἰδιαίτερη ἔμφαση στὸ λεξιλόγιο τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς (ἐτυμολογία, παράγωγα, συνώνυμα κ.τ.λ.)

ΓΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1η ἑβδομάδα

Ἐπανάληψη ὕλης Β΄ Γυμνασίου

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

2η ἑβδομάδα

Τὰ παραθετικά

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

3η ἑβδομάδα

Ἀόριστος β΄

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

4η ἑβδομάδα

Δευτερεύουσες προτάσεις

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

Γιὰ τὴν προετοιμασία τῶν τάξεων τοῦ Λυκείου πατῆστε ἐδῶ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Λ. Κηφισίας 125 – 127 
Εμπορικό Κέντρο Cosmos
 
210.5221314