Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ά ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2 ΔΙΩΡΑ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΠΟ 17/06 ΕΩΣ 17/07

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 100€

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΤΟΧΟΙ

– Οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μαθήτριες θὰ ἔρθουν σὲ μία πρώτη ἐπαφὴ μὲ τὸν ὄμορφο κόσμο τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας. Σὲ αὐτὸν τὸν κύκλο μαθημάτων θὰ θέσουμε τίς βάσεις ὥστε νὰ μπορέσουν νὰ ἀνταποκριθοῦν μὲ ἐπιτυχία στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ νέου -γιὰ τὰ παιδιά- ἀντικειμένου, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς σχολικῆς χρονιᾶς.

– Στὰ μαθήματά μάς θὰ διδαχθοῦν μὲ εὔληπτο καὶ οὐσιαστικὸ τρόπο ἕνα σημαντικὸ τμῆμα τῆς ὕλης τους, ἔχοντας παράλληλα τὴ δυνατότητα νὰ ἐξασκηθοῦν μὲ φύλλα ἐργασίας καὶ πλούσιο ἐκπαιδευτικὸ ὑλικό.

– Τὸ μάθημα πραγματοποιεῖται μὲ διαδραστικὸ τρόπο, ὥστε κάθε παιδὶ νὰ ἀντιληφθεῖ πὼς τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ εἶναι ἡ γλῶσσα μας καὶ μποροῦμε νὰ τὴ μάθουμε καὶ νὰ τὴ χρησιμοποιοῦμε ὀρθά. Σὲ αὐτὸ θὰ βοηθήσουν καὶ οἱ λεξιλογικὲς ἀσκήσεις ποὺ θὰ ἐπεξεργαζόμαστε στὴν τάξη, δεδομένου ὅτι στὸ σχολεῖο δίνεται ἰδιαίτερη ἔμφαση στὸ λεξιλόγιο τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς (ἐτυμολογία, παράγωγα, συνώνυμα κ.τ.λ.)

– Οἱ μαθητὲς ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ παρακολουθήσουν εἴτε μὲ φυσικὴ παρουσία στὴν τάξη, εἴτε μέσῳ διαδικτύου, ζωντανὰ ἢ ἀσύγχρονα.

ΥΛΗ

ΑΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1η ἑβδομάδα

Φθόγγοι/ Γράμματα/ Τόνοι/Πνεύματα/κανόνες τονισμοῦ

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

2η ἑβδομάδα

Οὐσιαστικὰ Α΄ κλίσεως / Τὸ ῥῆμα εἰμὶ

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

3η ἑβδομάδα

Οὐσιαστικὰ Β΄ κλίσεως/  Οἱ χρόνοι τοῦ ῥήματος

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

4η ἑβδομάδα

Συντακτικό: Ὑποκείμενο / Ἀντικείμενο

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Λ. Κηφισίας 125 – 127 
Εμπορικό Κέντρο Cosmos
 
210.5221314