Γιάννης Τσέγκος: Η εκδίκηση των τόνων. Ομιλία

Γιάννης Τσέγκος: Η εκδίκηση των τόνων. Ομιλία

Ὁ Δρ. Ἰωάννης Τσέγκος, ψυχίατρος, ἐρευνητὴς καὶ συγγραφεὺς τοῦ βιβλίου «ἡ ἐκδίκησις τῶν τόνων» ἔρχεται στὴν Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ τὸ Σάββατο 28 Μαρτίου στὶς 19:00. 

Μετὰ ἀπὸ τὴν μακροχρόνια ἔρευνά του στοὺς μαθητὲς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς,  διαπιστώθηκε ἡ θετικὴ ἐπίδρασις στὶς ὀπτικοαντιληπτικὲς ἱκανότητες καὶ λειτουργίες τῶν παιδιῶν, ἀπὸ 6 ἕως 9 ἐτῶν, τὶς ὁποῖες ἡ ἐκμάθησις τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἀναπτύσσει μὲ ἐπιταχυνόμενο ῥυθμό. Ἡ ὡρίμανσις τῶν ὀπτικοαντιληπτικῶν καὶ γνωστικῶν ἱκανοτήτων καὶ λειτουργιῶν συνεπάγεται καὶ περαιτέρω θετικὴ σχολικὴ ἐπίδοσις. Μία συναρπαστικὴ ὀμιλία γιὰ τὰ ὁφέλη τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὰ παιδιά, ποὺ λίγοι γνωρίζουν! 

Εἴσοδος ἐλεύθερη, ἀπαραίτητη ἡ κράτησις θέσεως στὴν Γραμματεία τῆς Σχολῆς.