Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Δείτε το Πρώτο Μάθημα Δωρεάν

Στὴν Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ ἡ διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἀρχίζει ἁπλᾶ, μεθοδικὰ καὶ ἀβίαστα. Βασικὸς στόχος εἶναι ἡ κατανόηση τῶν διαχρονικῶν κειμένων τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας καὶ ἡ ἐπαφὴ τόσο μὲ τὴν γραπτή, ὅσο καὶ μὲ τὴν προφορικὴ πλευρὰ τοῦ λόγου. Ἕνα μάθημα ποὺ ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες ποὺ ἀγαποῦν τὴ γλῶσσα καὶ ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν ἐξέλιξή της. Τὸ μάθημα πραγματοποιεῖται μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα καὶ διαρκεῖ δύο ὧρες. Μεταδίδεται μέσῳ διαδικτύου ζωντανὰ καὶ ἀσύγχρονα

Η παρακολούθηση των μαθημάτων μπορεί να γίνει και διαδικτυακά μέσω ZOOM, με κωδικούς που αποστέλλονται στο email σας.

Τμήμα Τρίτης

Διά Ζώσης και Διαδικτυακά από τις 18.00 έως τις 20.00

Screenshot 2023-09-20 at 2.34.31 PM

Γ ΕΤΟΣ 19/9(1ον μάθημα) : σελ.6-9

Για να δείτε αυτό το περιεχόμενο πρέπει πρώτα να συνδεθείτε.   Ἡ σύνδεση μπορεῖ νὰ γίνει κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραδόσεως τοῦ μαθήματος μέσω live streaming ἢ ἀργότερα, on demand.…