Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Δείτε το Πρώτο Μάθημα Δωρεάν

Στὴν Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ ἡ διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἀρχίζει ἁπλᾶ, μεθοδικὰ καὶ ἀβίαστα. Βασικὸς στόχος εἶναι ἡ κατανόηση τῶν διαχρονικῶν κειμένων τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας καὶ ἡ ἐπαφὴ τόσο μὲ τὴν γραπτή, ὅσο καὶ μὲ τὴν προφορικὴ πλευρὰ τοῦ λόγου. Ἕνα μάθημα ποὺ ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες ποὺ ἀγαποῦν τὴ γλῶσσα καὶ ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν ἐξέλιξή της. Τὸ μάθημα πραγματοποιεῖται μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα καὶ διαρκεῖ δύο ὧρες. Μεταδίδεται μέσῳ διαδικτύου ζωντανὰ καὶ ἀσύγχρονα

Για να δείτε αυτό το περιεχόμενο πρέπει πρώτα να συνδεθείτε.

 

Ἡ σύνδεση μπορεῖ νὰ γίνει κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραδόσεως τοῦ μαθήματος μέσω live streaming ἢ ἀργότερα, on demand. Ἡ σύνδεση στὸ μάθημα γίνεται ἁπλούστατα, μὲ τὴν ἀπόκτηση ἑνὸς καὶ μόνο κωδικοῦ ποὺ θὰ λάβετε μὲ τὴν ἐγγραφή σας στὸ ἀγαπημένο σας μάθημα.

Μὲ τὴν συνδρομή σας, μηνιαία ἢ ἐτήσια, ἐξασφαλίζετε τὴν πρόσβαση στὴν διαδικτυακὴ πλατφόρμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς γιὰ τὸ διάστημα ποὺ ὁρίζει ἡ συνδρομή σας. Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες, ἐπικοινωνῆστε μὲ τὸ τμῆμα τῶν διαδικτυακῶν συνδρομῶν στὴν ἠλεκτρονικὴ  διεύθυνση info@ellinikiagogi.gr