ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Προσχολικὸν Ἔτος
Τὰ παιδιὰ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλώσσα μέσα ἀπὸ τὴν ἐκμάθηση τῶν μύθων τοῦ Αἰσώπου καὶ τὴν δραματοποίησή τους. Παράλληλα, διδάσκονται ἑλληνικὰ ἤθη καὶ ἔθιμα.

Παιδικόν Α’
Τὰ παιδιὰ δημιουργοῦν διαλόγους στὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ διδάσκονται μύθους τοὺς Αἰσώπου. Δίδεται ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴν ἐτυμολογία καὶ στὶς οἰκογένειες τῶν λέξεων, ἐνῶ παράλληλα γίνεται συνδυασμὸς προφορικοῦ καὶ γραπτοῦ λόγου. Ξεκινᾶ ἡ ἐκμάθηση τοῦ πολυτονικοῦ καὶ γίνεται εἰσαγωγὴ στὴ γραμματική.

Παιδικόν Β’
Στὴν ἴδια λογικὴ καὶ νοοτροπία τοῦ Ἃ τμήματος, αὐτὴ τὴ φορὰ μὲ τὰ παιδιὰ τοῦ μεγάλου δημοτικοῦ, συνεχίζουμε μὲ μύθους τοῦ Αἰσώπου, ἔρευνες λέξεων, δραματοποίηση τοῦ μαθήματος καὶ πολὺ παιχνίδι.

Ἒκθεση (Δ –Στ Δημοτικού)
Σήμερα, πολὺ περισσότερο ἴσως ἀπὸ κάθε ἄλλη φορᾶ στὸ πρόσφατο παρελθόν, πολλοὶ μαθητὲς καὶ μαθήτριες αἰσθάνονται μία ἀμηχανία ἀπέναντι στὴν δραστηριότητα τῆς παραγωγῆς γραπτοῦ λόγου. Στόχος αὐτοῦ του μαθήματος ποὺ ἐγκαινιάζει φέτος ἡ «Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ» εἶναι νὰ ἀνακαλύψουν τὰ παιδιὰ τὴν γοητεία τοῦ γραπτοῦ λόγου καὶ τὶς πολλαπλὲς δυνατότητες νὰ ἐκφραστοῦν μέσα ἀπὸ αὐτόν.

Τὰ παιδιὰ θὰ ἐξοικειωθοῦν μὲ ἀρκετὰ εἴδη γραπτοῦ ἀλλὰ καὶ προφορικοῦ λόγου, ὅπως τὸ παραμύθι, τὸ διήγημα, τὰ περιγραφικὰ κείμενα, τὰ κείμενα ἐπιχειρηματολογίας, καὶ ἄλλα ἀκόμη, ἀντίστοιχα πρὸς τὴν ἡλικία τους καὶ τὶς σχολικὲς ἀπαιτήσεις ἀλλὰ συγχρόνως καλύπτοντας τὰ κενά της σχολικῆς ἐκπαίδευσης καὶ σὲ αὐτὸν τὸν τομέα. Θὰ καλλιεργήσουν τόσο τὴν φαντασία τοὺς ὅσο καὶ τὴν λογικὴ σκέψη τους, θὰ ἐμπλουτίσουν τὸ λεξιλόγιό τους καὶ θὰ διευρύνουν τὶς ἱκανότητές τους στὴν γραπτὴ καὶ προφορικὴ ἔκφραση.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ μαθήματος τὰ παιδιὰ θὰ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ λογοτεχνικὰ κείμενα κατάλληλα γιὰ τὴν ἡλικία τους καὶ παράλληλα θὰ ἀσκοῦνται τὰ ἴδια στὴν δημιουργικὴ γραφὴ καὶ τὴν παραγωγὴ γραπτοῦ λόγου.