Πλάτωνος -Πολιτεία ἤ Περί Δικαίου , Μέρος Δ΄ : Ἡ ἀλληγορία τοῦ Σπηλαίου

Πλάτωνος -Πολιτεία ἤ Περί Δικαίου , Μέρος Δ΄ : Ἡ ἀλληγορία τοῦ Σπηλαίου