Πλάτωνος – Πολιτεία ἤ Περί Δικαίου, Μέρος Γ΄ : Τά τρία μέρη τῆς Ψυχῆς

Πλάτωνος – Πολιτεία ἤ Περί Δικαίου, Μέρος Γ΄ : Τά τρία μέρη τῆς Ψυχῆς