Η ήττα του Ισλάμ, ο Καρλομάγνος και η εικονομαχία

Η ήττα του Ισλάμ, ο Καρλομάγνος και η εικονομαχία