Τμήματα Ενηλίκων

Α’ Ἔτος Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν (Δευτέρα 17:30 – 19:30)

Β’ Ἔτος Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν (Δευτέρα 19:30 – 21:30)

Γ’ Ἔτος Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν (Τρίτη  17:30 – 19:30)

μὲ τὴν Ἄννα Τζιροπούλου – Εὐσταθίου

Στὴν Ἑλληνικὴ Ἀγωγή, ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἀρχίζει ἁπλά, μεθοδικὰ και αβίαστα. Δὲν χρειάζεται λεπτομερὴς καὶ σχολαστικὴ ἐπεξεργασία. Ἡ Γραμματικὴ καὶ τὸ Συντακτικό θα ἀναλυθοῦν τόσο μόνον ὅσο χρειάζεται γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ μηχανισμοῦ τῆς γλώσσας. Όχι ὡς αὐτοσκοπός. Κυριότερη διδακτικὴ ἀπαίτηση παραμένει ἡ ἀναγνώριση τῆς κοινῆς ρίζας καὶ των διαχρονικῶν στοιχείων ποὺ εἶναι πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅσο νομίζει κανείς, φτάνει νὰ ἐπισημανθοῦν. Όλα τὰ κείμενα εἶναι κατάλληλα γιὰ μελέτη καὶ διδαχή. Δὲν ὑπάρχουν δύσκολοι συγγραφεῖς. Σὲ ὄλων των δημιουργῶν τὰ ἔργα ὑπάρχουν χωρία εὐκολονόητα καὶ κατάλληλα πρὸς ἐπεξεργασία. Ἀκόμη και Ησίοδος καὶ ὁ Ὅμηρος εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναλυθοῦν, ἐπιλεκτικά, ἀπὸ τὸν πρῶτο κιόλας χρόνο σπουδῶν.

 

Τραγωδία (Δευτέρα 19:00-21:00)

μὲ τὴ Βασίλεια Στεργιοπούλου

Τὸ μάθημα αὐτὸ περιλαμβάνει τὴν ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ μὲ πλήρη ἀνάλυση Πραγματολογικῶν καὶ Προϊστορικῶν στοιχείων, ἀνάλυση τοῦ χαρακτῆρος τῶν ἡρώων ποῦ συνθέτουν τὴν τραγωδία, ἀξίες, ἀρχὲς καὶ νόμους.

 

Τίμαιος (Δευτέρα 19:00 – 21:00)

μὲ τὸν Χρῆστο Σταυρίδη

Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀριστοτέλους ὁ Τίμαιος θεωρήθηκε ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους διαλόγους τοῦ Πλάτωνος. Ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν προσπάθειά του νὰ ἐπιτύχει στὴ διάρκεια τῆς ζωῆς τοῦ τρεῖς στόχους. Νὰ ἀποκτήσει γνώση τοῦ Σύμπαντος, τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ μέλος, τῶν συνανθρώπων του καὶ τέλος τοῦ ἐαυτοῦ του, ποὺ εἶναι καὶ ὁ δυσκολοτερος στόχος. Ἡ γνώση αὐτὴ ἀποκτᾶται μὲ τὴν ἀνάμνηση καὶ τὴν μάθηση τὶς ὁποῖες, μὲ μοναδικὸ σὲ συντομία τρόπο, ὁρίζει μὲ δύο μόνο λέξεις  ὁ Ἀριστοτέλης ὡς ΑΓΝΟΙΑΣ ΦΘΟΡΑ…ΑΓΝΟΙΑΣ ΜΕΝ ΦΘΟΡΑ ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΕ ΛΗΘΗ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ…

 

Ἡσίοδος (Τρίτη 17:30 – 19:30)

μὲ τὴν Εὕα Καπόλου

Τὸ μάθημα ξεκινᾶ μὲ τὸ θεόπνευστο ἔργο τοῦ Ἡσιόδου Ἔργα καὶ Ἡμέραι τὸ ὁποῖο εἶναι πιὸ προσιτὸ σὲ ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καθὼς μᾶς δίνει συμβουλὲς γιὰ τὸ πῶς μποροῦμε νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὰ προβλήματα τῆς καθημερινότητας. Μιλᾶ μὲ ἁπλὰ λόγια γιὰ τὴν ἐργασία, τὴ δικαιοσύνη καὶ τὴ δημιουργικότητα. Τὸ ἔργο θὰ ἀναλυθεῖ φιλοσοφικά, ἀλληγορικὰ καὶ γλωσσικά. Θὰ γίνει ἐνδελεχής, μεταφυσικὴ ἀνάλυση ἀνάλογα μὲ τὰ σχόλια τῶν ἀρχαίων σχολιαστῶν.

 

Φιλοσοφία καὶ Λογοτεχνία (Τετάρτη  11:30 – 13:00)

μὲ τὴν Ἀγγελικὴ Κομποχόλη

Ὅταν ἡ μεγάλη ἑταιρεία H/Y Apple κυκλοφόρησε ἕνα πρόγραμμα ἠλεκτρονικῆς ἐκμάθησης τῆς ἑλληνικῆς, ὁ πρόεδρός της John Skulley εἶπε σχετικά: «Ἀποφασίσαμε νὰ προωθήσουμε τὸ πρόγραμμα ἐκμάθησης τῆς Ἑλληνικῆς, ἐπειδὴ ἡ κοινωνία μᾶς χρειάζεται ἕνα ἐργαλεῖο ποὺ θὰ τῆς ἐπιτρέψει νὰ ἀναπτύξει τὴ δημιουργικότητά της, νὰ εἰσαγάγει καινούριες ἰδέες καὶ θὰ τῆς προσφέρει γνώσεις περισσότερες ἀπ’ ὅσες ὁ ἄνθρωπος μποροῦσε ὡς τώρα νὰ ἀνακαλύψει». Οἱ διαπιστώσεις αὐτὲς πέραν τοῦ ὅ,τι ἀποτυπώνουν τὴ διεθνῆ τάση γιὰ μία ἐπιστροφὴ τοῦ παγκόσμιου πολιτισμοῦ στὸ πνεῦμα καὶ τὴ γλώσσα τῶν Ἑλλήνων, ἐπιστροφὴ περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ἀναγκαία στὶς ἡμέρες μας, καταδεικνύουν καὶ τὴ διαχρονικὴ ἰσχὺ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ σκέψης στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Φορεῖς αὐτοῦ του ἐκπληκτικοῦ πολιτισμοῦ εἴμαστε ἐμεῖς, οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες, διατηρώντας τὴν ὁμιλία, τὴν νοοτροπία, τὴ στάση καὶ τοὺς τρόπους συμπεριφορᾶς τῶν ἀρχαίων προγόνων μας. Ἃς ἐμβαθύνουμε ἀκόμη περισσότερο στὴ σοφία τοὺς μελετώντας τὰ δῶρα ποὺ μᾶς ἄφησαν: τὰ μοναδικὰ ἔργα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας. Ἃς γνωρίσουμε στὸ εὖρος τοὺς τὶς συναρπαστικὲς γραφὲς τοῦ Ὁμήρου, τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Σωκράτη καὶ ἄλλων ἀρχαίων συγγραφέων ἀπὸ τὸν χῶρο τῶν Γραμμάτων, τῶν Τεχνῶν καὶ τῶν Ἐπιστημῶν, ἐκεῖ ὅπου αὐτοὶ ἔδρασαν καὶ ἔγραψαν, ἀποκτώντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἐφόδια πολύτιμα γιὰ τὴν ἀνθρώπινη πορεία μας.

 

Ἱστορία (Τετάρτη  20:00-22:00)

μὲ τὸν Ἄδωνι Γεωργιάδη

Στὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας, γίνεται μία συνολικὴ ἐπισκόπηση τῆς ἀρχαίας ἱστορίας ἀπὸ τοὺς ἀρχαϊκοὺς χρόνους καὶ τὴ γέννηση τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου, ἕως καὶ τὴν Αλωση τοῦ 1453.

Ἀπευθύνεται σὲ ὁποιονδήποτε θέλει νὰ καταλάβει το πῶς λειτουργεῖ ὁ ἱστορικὸς χρόνος καὶ πῶς διαμορφώνονται μέχρι καὶ σήμερα οἱ ἐξελίξεις.

Γιὰ πρώτη φορά, τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας θὰ προβάλλεται ζωντανὰ μέσα ἀπὸ τὴν τάξη, μέσω τῆς ἰστοσελίδας μας. Στεῖλτε μᾶς μήνυμα στὸ info@EllinikiAgogi.gr γιὰ νὰ σᾶς καθοδηγήσουμε

 

Ὠγυγία, Ἑλληνικὴ Προϊστορία  (Πέμπτη 19:00-21:00)

μὲ τὴ Βασίλεια Στεργιοπούλου

Τὸ μάθημα αὐτὸ  ἔχει σὰν κεντρικὸ θέμα ὄχι μόνον τὴν ἀναφορὰ καὶ ἐξιστόρηση τῆς ἀρχεγόνου παρουσίας τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ στὸν ἱερὸ χῶρο τῆς ΑΙΓΗΪΔΟΣ, ἀλλὰ καὶ τὴν δομὴ τοῦ Ὀρφικοῦ δόγματος,Ἠσιόδιον Θεογονίαν, Καβείρια καὶ Ἐλευσίνια Μυστήρια ὅπως ἐπίσης καὶ κάθε μυητικὸ στοιχεῖο ποῦ δυνάμεθα - ἐπιτρέπεται νὰ συμπεριλάβουμε στὴν διδασκαλία μας.

 
 

Εφηβικά Τμήματα

Ἀγωγὴ Ἐφήβων (Παρασκευὴ 17:00 – 18:30)

μὲ τὴν Οὐρανία Τουτουντζὴ

Μὲ εὐχάριστο τρόπο, τὰ παιδιὰ προετοιμάζονται γιὰ τὸ μάθημα τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν του Γυμνασίου καὶ συγχρόνως ἀνακαλύπτουν τὴν ἀπαράμιλλη γοητεία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας. Κι ὅλα αὐτά, μέσα ἀπὸ μία συναρπαστικὴ περιήγηση σὲ μυθολογικὰ καὶ ἱστορικὰ κείμενα κάποια ἐκ τῶν ὁποίων διδάσκονταν καὶ τὰ παιδιὰ κατὰ τὴν ἀρχαιότητα. Σὰν νὰ ἤμασταν κι ἐμεῖς παιδιὰ στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα. Γιὰ παιδιὰ Γυμνασίου.

Γ' Ἐφηβικὸν (Σάββατο)

μὲ τὴ Σοφία Γούλα

Χωρὶς νὰ ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ τὴν βασικὴ πηγὴ τῶν κειμένων μας, τὸν Αἴσωπο, διευρύνουμε τὸ πεδίον μὲ Ὁμηρικοὺς Ὕμνους, φιλοσοφικὰ κείμενα καὶ ἐκτενέστερες ἀναφορὲς σὲ γραμματικοσυντακτικὰ φαινόμενα πάντα μέσω παιχνιδιῶν καὶ διασύνδεσης μὲ τὰ Νέα Ἑλληνικά.

 

Παιδικά Τμήματα

Προσχολικὸν Ἔτος (Παρασκευὴ καὶ Σάββατο)

μὲ τὴ Βίκυ Σακκὰ καὶ τὴ Λένα Φουντουλάκη

Τὰ παιδιὰ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλώσσα μέσα ἀπὸ τὴν ἐκμάθηση τῶν μύθων τοῦ Αἰσώπου καὶ τὴν δραματοποίησή τους. Παράλληλα, διδάσκονται ἑλληνικὰ ἤθη καὶ ἔθιμα.

Παιδικόν Α’ (Παρασκευή καὶ Σάββατο)

μὲ τὴ Βίκυ Σακκὰ

Τὰ παιδιὰ δημιουργοῦν διαλόγους στὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ διδάσκονται μύθους τοὺς Αἰσώπου. Δίδεται ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴν ἐτυμολογία καὶ στὶς οἰκογένειες τῶν λέξεων, ἐνῶ παράλληλα γίνεται συνδυασμὸς προφορικοῦ καὶ γραπτοῦ λόγου. Ξεκινᾶ ἡ ἐκμάθηση τοῦ πολυτονικοῦ καὶ γίνεται εἰσαγωγὴ στὴ γραμματική.

Παιδικόν Β’ (Παρασκευὴ καὶ  Σάββατο)

μὲ τὴ Σοφία Γούλα

Στὴν ἴδια λογικὴ καὶ νοοτροπία τοῦ Ἃ τμήματος, αὐτὴ τὴ φορὰ μὲ τὰ παιδιὰ τοῦ μεγάλου δημοτικοῦ, συνεχίζουμε μὲ μύθους τοῦ Αἰσώπου, ἔρευνες λέξεων, δραματοποίηση τοῦ μαθήματος καὶ πολὺ παιχνίδι.

 

Διαδικτυακά Μαθήματα

Ἱστορία (Τετάρτη  20:00-22:00)

μὲ τὸν Ἄδωνι Γεωργιάδη

Στὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας, γίνεται μία συνολικὴ ἐπισκόπηση τῆς ἀρχαίας ἱστορίας ἀπὸ τοὺς ἀρχαϊκοὺς χρόνους καὶ τὴ γέννηση τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου, ἕως καὶ τὴν Αλωση τοῦ 1453.

Ἀπευθύνεται σὲ ὁποιονδήποτε θέλει νὰ καταλάβει το πῶς λειτουργεῖ ὁ ἱστορικὸς χρόνος καὶ πῶς διαμορφώνονται μέχρι καὶ σήμερα οἱ ἐξελίξεις.

Γιὰ πρώτη φορά, τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας θὰ προβάλλεται ζωντανὰ μέσα ἀπὸ τὴν τάξη, μέσω τῆς ἰστοσελίδας μας. Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε ή στεῖλτε μᾶς μήνυμα στὸ info@EllinikiAgogi.gr γιὰ νὰ σᾶς καθοδηγήσουμε.

 

Μαθήματα Φιλοσοφίας (Τρίτη  18:30 - 20:30)

μὲ τὸν Λεωνίδα Γεωργιάδη

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΝ
Η ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Τι είναι ο ορισμός, το όνομα, ο λόγος και η λογική; Πώς μπορούμε να αλλάξουμε την φυσιολογία και την ψυχολογία μας, απλά αλλάζοντας τον τρόπο που μιλάμε;
Στείλτε τώρα μήνυμα στο panoptis@outllook.com και παρακολουθήστε το μάθημα μέσα από την τάξη ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένο, όποτε θέλετε!
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210.3815000

 

Αρχαία Ελληνικά (Πέμπτη 17:00 - 18:30)

μὲ την Αγγελική Κομποχόλη


Διδάσκεται ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλώσσα μὲ τὴ μέθοδο τῶν ζωντανῶν γλωσσῶν μὲ τέτοιο τρόπο ὥστε μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν τριῶν ἐτῶν διδασκαλίας, νὰ γίνει ἐφικτὴ ἡ κατανόηση τῶν κειμένων ἐκ τοῦ πρωτοτύπου.

 

Αρχαία Ελληνικά (Πέμπτη 18:30 - 20:30)

μὲ τὸν Σαράντο Ι. Καργάκο

 

Μια διαχρονική περιήγηση στην Ελληνική Ιστορία ! 

Παρουσιάζει - αναλύει ο διακεκριμένος Ιστορικός 

 

        ΣΑΡΑΝΤΟΣ Ι. ΚΑΡΓΑΚΟΣ !

 

Για πληροφορίες - εγγραφές panoptis@outlook.com ή 210.3815000