Τὰ παιδικὰ τμήματα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς ἀπευθύνονται σὲ παιδιὰ ἡλικίας 4-12 ἐτῶν καὶ ὡς στόχο ἔχουν:

 • τὴν ἐπαφὴ τῶν παιδιῶν μὲ τὴν ἀρχαιότερη μορφὴ τῆς γλώσσης μας
 • τὴν διασύνδεση τῶν Νέων Ἑλληνικῶν μὲ τὰ Ἀρχαῖα
 • τὴν κατανόηση τῆς ὀρθογραφίας ἐφόσον διδάσκεται ἡ ἐτυμολογία τῶν λέξεων
 • τὴν ἀναγνώριση τῆς γλωσσοπλαστικῆς ἱκανότητας ποὺ ἔχουν τὰ Ἑλληνικὰ
 • τὴν καταγραφὴ τῆς πληθώρας τοῦ ἑλληνικοῦ λεξιλογίου ποὺ ἔχει δοθεῖ στὶς ξένες γλῶσσες
 • τὴν αἰσθητικὴ καλλιέργεια μέσω τῶν ὀπτικῶν μέσων καὶ τὴν ἐπαφὴ μὲ τὶς τέχνες (ἀγγειοπλαστική, ἀρχιτεκτονική, γλυπτική, κλπ)
 • τὴν ἀντιμετώπιση τῶν μαθησιακῶν προβλημάτων καθώς, σύμφωνα μὲ ἔρευνες, ἡ συστηματικὴ ἐκμάθηση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν βοηθᾶ τὰ παιδιὰ μὲ δυσλεξία, διάσπαση προσοχῆς, κ.α.
 • τὴν γνωριμία μὲ τὰ ἑλληνικὰ ἤθη καὶ ἔθιμα καὶ τὴν διαπίστωση ὅτι αὐτὰ παραμένουν τὰ ἴδια στὸ βάθος τῶν αἰώνων
 • τὴν ἐνίσχυση τῆς αὐτοπεποίθησης καὶ τὴν κατανόηση τῶν συναισθημάτων ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ παιδιὰ μέσω τῆς θεατρικῆς προσέγγισης τῶν κειμένων καὶ τῆς δραματοποίησής τους
 • τὴν ὄξυνση τῆς παρατηρητικότητας καὶ τῆς μνήμης
 • τὴν ἐπαφὴ μὲ πρότυπα καὶ ἀξίες ποὺ θὰ τὰ βοηθήσουν στὴν ἐνήλικη ζωή τους
 • τὴν ἐκμάθηση τῆς Μυθολογίας καὶ τῆς Ἱστορίας μὲ τρόπο βιωματικό.

Στὸ ἐπίκεντρό των μαθημάτων βρίσκεται πάντα ὁ μαθητὴς καὶ αὐτὸς καθοδηγεῖ τὴν πορεία τῆς διδασκαλίας. Ποτὲ δὲν δίνονται εὔκολες λύσεις καὶ ἀπαντήσεις στὰ παιδιά, ἀντίθετα μόνα τους ἐρευνοῦν, ψάχνουν καὶ παρατηροῦν γιὰ νὰ καταλήξουν στὸ δικό τους συμπέρασμα. Ἐμεῖς τοὺς δίνουμε μόνον τὸ ἐρέθισμα!