Τα παιδικά τμήματα της Έλληνικης Αγωγής άπευθύνονται σέ παιδιά ήλικίας 4-12 έτών και ως στόχο έχουν:

 • την έπαφή τών παιδιών μέ την άρχαιότερη μορφή τής γλώσσης μας
 • τήν διασύνδεση τών Νέων Ελληνικών μέ τα Αρχαία
 • τήν κατανόηση τής ορθογραφίας έφόσον διδάσκεται έτυμολογία τών λέξεων
 • τήν αναγνώριση τής γλωσσοπλαστικής ικανότητας πού έχουν τάΈλληνικά
 • τήν καταγραφή τής πληθώρας τού έλληνικοΰ λεξιλογίου πού έχει δοθεί στις ξένες γλώσσες
 • τήν αισθητική καλλιέργεια μέσω τών οπτικών μέσων καί τήν έπαφή μέ τίς τέχνες (άγγειοπλαστική, άρχιτεκτονική, γλυπτική,κλπ)
 • τήν αντιμετώπιση τών μαθησιακών προβλημάτων καθώς σύμφωνα μέ έρευνες ή συστηματική έκμάθηση άρχαίων έλληνικών βοηθά τά παιδιά μέ δυσλεξία, διάσπαση προσοχής, κ.α.
 • τήν γνωριμία μέ τά έλληνικά ήθη καί έθιμα καί τήν διαπίστωση δτι αύτά παραμένουν τά ϊδια στο βάθος τών αιώνων
 • τήν ένίσχυση τής αύτοπεποίθησης και τήν κατανόηση τών συναισθημάτων άπό τά ϊδια τά παιδιά μέσω τής θεατρικής προσέγγισης τών κειμένων και τής δραματοποίησης
 • τήν όξυνση τής παρατηρητικότητας και τής μνήμης
 • τήν έπαφή μέ πρότυπα καί άξιες πού θά τά βοηθήσουν στήν ένήλικη ζωή τους
 • τήν έκμάθηση τής Μυθολογίας καί τής Ίστορίας μέ τρόπο βιωματικό.

Στο έπίκεντρό των μαθημάτων βρίσκεται πάντα ό μαθητής καί αύτός καθοδηγεί τήν πορεία τής διδασκαλίας. Ποτέ δεν δίνονται εύκολες λύσεις καί άπαντήσεις στά παιδιά, άντίθετα μόνα τους έρευνοϋν, ψάχνουν και παρατηρούν γιά νά καταλήξουν στο δικό τους συμπέρασμα. Έμέϊς τούς δίνουμε μόνο το έρέθισμα!