Κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019 ή 'Ελληνική Αγωγή - Σχολή ’Εκμάθησης Αρχαίων Ελληνικών - πού στεγάζεται στη λεωφόρο Κηφισίας 125 στην Αθήνα, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα τά όποια άπευθύνονται σε μαθητές προσχολικής ήλικίας.

Τά προγράμματα διαρκούν μιάμιση ώρα καί οί ομάδες τών νηπίων πού θά συμμετέχουν πρέπει νά συνοδεύονται άπό τον ύπεύθυνο έκπαιδευτικό καί νά μήν ξεπερνούν τον άριθμό τών 30 παιδιών. Απαραίτητη είναι ή προσυνεννόηση γιά τον ορισμό τής ή μέρας καί ώρας έπισκέψεως.


Τηλέφωνο έπικοινωνίας: 210.5221314
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ellinikiagogi.gr

Πρόγραμμα 1

Πρόγραμμα 2

Πρόγραμμα 3